Bouw

Maasdam Broers Fischer advocaten heeft meer dan twintig jaar ervaring met het adviseren over projecten in de bouwsector vanuit het aanbestedingsrecht, mededingingsrecht en staatssteunrecht.

Vanuit het aanbestedingsrecht beoordelen wij of bij een voorgenomen ontwikkeling sprake is van een aanbestedingsplicht. Wij begeleiden aanbestedende diensten bij het in de markt zetten van een bouw- of ontwikkelopdracht, en ondersteunen aannemers en projectontwikkelaars bij het doen van een inschrijving. Indien nodig, maken wij bezwaar tegen een aanbestedingsprocedure bij de aanbestedende dienst of de Commissie van Aanbestedingsexperts. Wij treden in rechte voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers op. Vanuit het mededingingsrecht ondersteunen wij ondernemingen door te adviseren over het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten en verlenen wij bijstand aan ondernemingen die verdacht worden van overtreding van de mededingingsregels. Vanuit het staatssteunrecht beoordelen wij of overheidsbijdragen aan projecten in de bouw in overeenstemming zijn met de staatssteunregels en verrichten, indien nodig, staatssteunmeldingen bij de Europese Commissie.

Tot onze cliënten behoren:
 • Decentrale overheden
 • Semi-overheden
 • Aannemers (GWW, infra, B&U, installatietechniek)
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedbeleggers
 • Eindgebruikers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen

Enkele referenties:

 • Begeleiden van een waterschap bij een procedure van het innovatiepartnerschap voor een dijkversterking;
 • Advisering aan een gemeente over de vraag of een te sluiten huurovereenkomst kwalificeert als een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht;
 • Advisering aan ontwikkelaars over de vraag of een projectontwikkeling aanbesteed moet worden;
 • Advisering over publiek-private samenwerking;
 • Bijstand aan aannemers naar aanleiding van een negatieve gunningsbeslissing;
 • Advisering aan woningcorporaties over de vraag of een woningcorporatie aanbestedingsplichtig is en op welke wijze risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt bij het in de markt zetten van raamovereenkomsten of overeenkomsten voor nieuwbouw;
 • Begeleiden van een waterschap bij een staatssteunmelding van een innovatief waterzuiveringsproject;
 • Advisering aan een projectontwikkelaar over een subsidie voor het saneren van bedrijventerrein;
 • Advisering aan woningcorporaties en onderhoudsbedrijven over mededingingsrechtelijke gedragsregels bij ketensamenwerking;
 • Advisering aan aannemers over het aangaan van combinatieovereenkomsten;
 • Bijstaan van diverse aannemers bij een kartelonderzoek.

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: