Privacyverklaring

Onderstaande privacyverklaring geeft invulling aan de informatieplicht van Maasdam Broers Fischer advocaten als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inleiding
Maasdam Broers Fischer advocaten hecht veel waarde aan een juiste omgang (“verwerking”) en bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u onder meer welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, voor welke doelen dat gebeurt en welke rechten u heeft. Indien u daarna nog vragen heeft of nadere informatie wenst, verwijzen wij u naar de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Maasdam Broers Fischer advocaten met de grootst mogelijke zorg verwerkt en worden vertrouwelijk behandeld. Maasdam Broers Fischer advocaten conformeert zich hierbij aan de daarvoor toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Advocatenwet en de Verordening op de Advocatuur.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van natuurlijke personen. De gegevens van andere, niet-natuurlijke personen, zoals rechtspersonen, zijn geen persoonsgegevens in de zin van de AVG en deze privacyverklaring en zij kunnen aan deze verklaring geen rechten ontlenen. Wanneer in deze privacyverklaring het woord “persoon” of “personen” staat, worden daarmee uitsluitend een of meerdere natuurlijke personen bedoeld.

Van wie verwerkt Maasdam Broers Fischer advocaten persoonsgegevens?
 • Persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen, collega advocaten en andere aan cliënten gelieerde personen.
 • Personen die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief van Maasdam Broers Fischer advocaten via de website;
 • Personen die op enige andere wijze (schriftelijk) contact opnemen met Maasdam Broers Fischer advocaten;
 • Medewerkers van Maasdam Broers Fischer advocaten;
 • Contactpersonen van leveranciers waarmee Maasdam Broers Fischer advocaten een overeenkomst heeft.

Welke persoonsgegevens verwerkt Maasdam Broers Fischer advocaten?

Maasdam Broers Fischer advocaten verwerkt de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons zijn verstrekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die (in)direct naar een persoon verwijzen en waarmee die persoon op eenvoudige kan worden geïdentificeerd.

Persoonsgegevens die Maasdam Broers Fischer advocaten verwerkt zijn uw naam, naam van de onderneming waar u werkt, telefoon- en faxnummer en e-mailadres.

Om welke reden(en) (“grondslag”) verwerkt Maasdam Broers Fischer advocaten uw persoonsgegevens?
Maasdam Broers Fischer advocaten verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een of meerdere redenen zijn, te weten, wanneer:
 • u Maasdam Broers Fischer advocaten toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tussen u en Maasdam Broers Fischer advocaten in het kader van uw adviesvraag of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure;
 • Maasdam Broers Fischer advocaten een wettelijke verplichting heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van de Advocatenwet, de Verordening op de Advocatuur en eventueel de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 • Maasdam Broers Fischer advocaten een gerechtvaardigd belang heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief).

Voor welke doelen mag Maasdam Broers Fischer advocaten uw persoonsgegevens gebruiken?

Uw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 • De aanleg en het bijhouden van een cliëntenbestand;
 • Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht / de verlening van juridische diensten (advies/procedurele bijstand);
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met cliënten en andere betrokkenen;

Voor zover het oorspronkelijke doel dat toelaat kan Maasdam Broers Fischer advocaten de door u verstrekte persoonsgegevens ook verder verwerken in verband met daarmee verenigbare doeleinden.

Verwerker
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Maasdam Broers Fischer advocaten een derde (“de verwerker”) opdracht geven uw persoonsgegevens te verwerken. In dat geval sluit Maasdam Broers Fischer advocaten een verwerkersovereenkomst met de verwerker om te garanderen dat de verwerker uw persoonsgegevens conform de gangbare privacy wet- en regelgeving verwerkt.

Ontvangers persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen binnen Maasdam Broers Fischer advocaten met andere medewerkers gedeeld worden. Deze medewerkers hebben allen een (afgeleid) beroepsgeheim en zullen uw gegevens vertrouwelijk en met de grootste zorgvuldigheid behandelen.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens met derden worden gedeeld indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht (advies of procedure), zoals de (advocaat van) de wederpartij, (medewerkers van) gerechtelijke instanties en bestuursorganen.

Maasdam Broers Fischer advocaten geeft uw gegevens niet door naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Beveiliging
Maasdam Broers Fischer advocaten heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerkingen of verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang.

Zo wordt gebruik gemaakt van een firewall, worden elektronische berichten versleuteld verzonden (via een SSL (secure socket layer) verbinding) en zijn uw persoonsgegevens enkel toegankelijk na het ingeven van wachtwoorden, die regelmatig gewijzigd worden. Daarnaast zijn uw persoonsgegevens fysiek en technisch streng beveiligd in afgesloten ruimtes.

Enkel daartoe geautoriseerde personen die beschikken over een (afgeleid) beroepsgeheim hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn
Op het verweken en bewaren van uw persoonsgegevens zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing, waarbij uw gegevens niet langer bewaard worden dan (wettelijk) noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt zijn.

Welke rechten hebt u?
Ten aanzien van het gebruik door Maasdam Broers Fischer advocaten van uw persoonsgegevens komen u verschillende rechten toe.

Recht op inzage
U kunt Maasdam Broers Fischer advocaten vragen om inzage in de persoonsgegevens die over en van u worden verwerkt. Ook kunt u aanvullende informatie over deze privacyverklaring ontvangen.

Na ontvangst van uw verzoek zal Maasdam Broers Fischer advocaten u een kopie van uw persoonsgegevens geven. Als u om overige kopieën vraagt, kan de verwerkingsverantwoordelijke een redelijke vergoeding, op basis van de administratieve kosten, bij u in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U kunt Maasdam Broers Fischer advocaten verzoeken om onverwijld uw onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. U kunt dat doen door toezending van de juiste gegevens, door de gegevens completeren, door het insturen van een aanvullende verklaring of gegevens of door het doorgeven van de gewijzigde gegevens.

Recht op verwijdering
U kunt Maasdam Broers Fischer advocaten verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Daarnaast is Maasdam Broers Fischer advocaten verplicht om uw persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen, bijvoorbeeld in het geval dat u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken en er geen andere reden (“grondslag”) is voor verwerking ervan of als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking
U heeft het recht de verwerking door Maasdam Broers Fischer advocaten van uw persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen worden verwerkt.

U hebt dit recht als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is en u beperking van het gebruik van de gegevens verzoekt in plaats van verwijdering daarvan, als u uw persoonsgegevens nodig hebt in verband met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en de verwerkingsverantwoordelijke deze persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

Na het verkrijgen van een beperking van de verwerking zal Maasdam Broers Fischer advocaten uw persoonsgegevens niet meer verwerken, maar enkel nog opslaan. Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens en deze weer zal worden opgeheven, wordt u daarover voorafgaand door Maasdam Broers Fischer advocaten van op de hoogte gesteld.

Recht op het overdragen van gegevens
U hebt het recht uw persoonsgegevens, die u aan Maasdam Broers Fischer advocaten hebt verstrekt, in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te ontvangen , zodat u deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt geven.

Als dat technisch mogelijk is, hebt u ook het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden verstuurd.

Recht op het maken van bezwaar
U heeft te allen tijden het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maasdam Broers Fischer advocaten. Wanneer u bezwaar hebt gemaakt, worden uw persoonsgegevens niet meer gebruikt, tenzij er sprake is van dwingende, gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als uw persoonsgegevens zijn gerectificeerd, verwijderd of als de verwerking ervan is beperkt, stelt Maasdam Broers Fischer advocaten de ontvangers van uw persoonsgegevens hiervan op de hoogte.

Intrekking toestemming
Indien u Maasdam Broers Fischer advocaten toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. De eerdere verwerking van uw persoonsgegevens wordt niet door het intrekken van de toestemming met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt en doet ook geen afbreuk aan eerdere rechtmatige verwerkingen.

U kunt uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen aan de aan het eind van deze verklaring genoemde contactpersoon van Maasdam Broers Fischer advocaten.

Klacht
Als u van mening bent dat Maasdam Broers Fischer advocaten de verplichtingen uit de AVG niet of onvoldoende naleeft, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een juiste naleving van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving en behandelt klachten over mogelijke inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens.

De contactgegevens van de toezichthouder vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen
Maasdam Broers Fischer advocaten behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te kunnen wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of bij belangrijke veranderingen in het gebruik (‘verwerken’) van persoonsgegevens. Op de website staat steeds de laatste versie van de privacyverklaring.

Identiteit en contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke is Maasdam Broers Fischer advocaten, gevestigd in Rijswijk aan de Laan van Vredenoord 19 (2289 DA).

Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mr. Y.A Maasdam is contactpersoon (tevens privacy officer) voor vragen, nadere informatie of het uitoefenen van uw rechten onder de AVG, zoals een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking of overdraging van uw persoonsgegevens of als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking.

Reactietermijn
Op uw verzoek ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht en uiterlijk binnen een maand na indiening van uw verzoek, tenzij het een groot aantal verzoeken betreft of het verzoek complex van aard is; de reactietermijn kan dan worden verlengd tot twee maanden. U hoort dit uiterlijk in de eerste maand na indiening van uw verzoek.

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018 en voor het laatst ook op die datum bijgewerkt.