Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, per 1 mei 2024 van toepassing op alle door of vanwege Maasdam Broers Fischer advocaten verleende diensten

 1. Maasdam Broers Fischer advocaten is een kostenmaatschap van Maasdam Mededingingsadvocaat B.V., Lombert Advocaat B.V. en drie advocaten/natuurlijke personen: mr. P.A.M. Broers, mr. M.M. Fimerius en mr. A. Stellingwerff Beintema. De partners van Maasdam Broers Fischer advocaten werken ieder voor eigen rekening en risico. Naast de naam Maasdam Broers Fischer advocaten voert de maatschap ook de handelsnaam: MBF advocaten en MBF.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Maasdam Broers Fischer advocaten, aan een of meer van haar partners of aan een of meer personen in dienstbetrekking van Maasdam Broers Fischer advocaten of van een van haar partners wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de websites die door Maasdam Broers Fischer advocaten worden onderhouden.

 4. In afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn de partners en degenen die voor of ten behoeve van Maasdam Broers Fischer advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.

 5. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke of rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Maasdam Broers Fischer advocaten zijn betrokken.

 6. Verstrekte opdrachten worden uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt). Derden kunnen niet op het resultaat van de voor de cliënt verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

 7. De cliënt stemt ermee in dat Maasdam Broers Fischer advocaten en de door of vanwege Maasdam Broers Fischer advocaten bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de cliënt en de opdracht delen met andere aan Maasdam Broers Fischer advocaten verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor de uitvoering van de opdracht of het relatiebeheer. Maasdam Broers Fischer advocaten heeft een privacyverklaring opgesteld die invulling geeft aan haar informatieplicht als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 8. De cliënt staat toe dat Maasdam Broers Fischer advocaten bij de communicatie gebruik maken van alle gebruikelijke communicatiemiddelen, waaronder internet.

 9. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Maasdam Broers Fischer advocaten gezamenlijk afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico van Maasdam Broers Fischer advocaten. Op verzoek worden nadere inlichtingen verstrekt over de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

 10. In geval de cliënt schade lijdt die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Maasdam Broers Fischer advocaten aansprakelijk is, maar waarvoor de in artikel 9 bedoelde verzekeringen geen dekking bieden, is de aansprakelijkheid van Maasdam Broers Fischer advocaten beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium, exclusief BTW en verschotten, dat Maasdam Broers Fischer advocaten in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht heeft gefactureerd en door de cliënt is betaald.

 11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van gewerkte uren vermenigvuldigd met het toepasselijke tarief van Maasdam Broers Fischer advocaten. Van het toepasselijke tarief zal bij de opdrachtbevestiging opgave worden gedaan. In geval van spoedwerkzaamheden kan een bijzonder tarief in rekening worden gebracht. Ten behoeve van de cliënt betaalde onkosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en koerierskosten, zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle bedragen, met uitzondering van onbelaste verschotten, zijn exclusief BTW.

 12. De verrichte werkzaamheden worden in beginsel maandelijks en voorzien van een specificatie aan de cliënt in rekening gebracht. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Maasdam Broers Fischer advocaten gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen. Maasdam Broers Fischer advocaten is in voorkomend geval gerechtigd een voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en om werkzaamheden op te schorten als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

 13. Maasdam Broers Fischer advocaten is niet aangesloten bij een stichting beheer derdengelden, en beschikt niet over een stichting derdengelden of een derdengeldenrekening.

 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen aanspraken tot schadevergoeding jegens Maasdam Broers Fischer advocaten indien deze niet binnen een jaar nadat de cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Maasdam Broers Fischer advocaten.

 15. Maasdam Broers Fischer advocaten heeft een kantoorklachtenregeling. Deze beschrijft de interne klachtenprocedure en wordt op verzoek verstrekt. Indien de interne klachtenregeling niet tot een oplossing leidt van een geschil tussen Maasdam Broers Fischer advocaten en de cliënt, zal de meest gerede partij het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur ter verkrijging van een arbitraal vonnis (in geval van een zakelijke cliënt) dan wel een bindend advies (in geval van een particuliere cliënt). Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden door de Geschillencommissie Advocatuur beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat op verzoek wordt verstrekt. Geschillen die zich niet lenen voor behandeling volgens de kantoorklachtenregeling en/of de regeling van de Geschillencommissie Advocatuur zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening door de cliënt van de door Maasdam Broers Fischer advocaten - onder bijvoeging van deze algemene voorwaarden – aan de cliënt te verzenden opdrachtbevestiging.

 16. Op de rechtsverhouding tussen Maasdam Broers Fischer advocaten en de cliënt en degenen die van de diensten van Maasdam Broers Fischer advocaten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing.

 17. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze algemene voorwaarden. Maasdam Broers Fischer advocaten is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.Rijswijk, 1 mei 2024