Inschrijvers

Aanbestedingen bieden u belangrijke kansen. Wij helpen u graag deze zo goed mogelijk te benutten.
Wanneer u wilt inschrijven op een aanbestedingsprocedure of wanneer u een gunningsbeslissing heeft ontvangen, dan kan u behoefte hebben aan juridische ondersteuning. Bijvoorbeeld als u wenst dat een eis komt te vervallen omdat u daaraan niet kunt of wilt voldoen. Of omdat u meent dat er geen sprake is van een gelijk speelveld tussen u en uw concurrenten, of omdat u twijfelt of de wijze waarop u wilt inschrijven op een aanbestedingsprocedure wel is toegestaan. Ook naar aanleiding van de gunningsbeslissing kunnen vragen rijzen, bijvoorbeeld over de juistheid van de uitgevoerde beoordeling.


Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij kunnen u begeleiden bij het inschrijven op een aanbesteding. Denk aan het stellen van vragen over de aanbestedingsdocumenten, het maken van bezwaar of het helpen bij het opstellen van uw inschrijfdocumenten.
  • Wij kunnen u adviseren over de vraag of het nuttig is om bezwaar te maken tegen een afwijzende gunningsbeslissing. Wij kunnen u bijstaan in een klacht (bij de aanbestedende dienst en/of de commissie van aanbestedingsexperts) of kunnen voor u in rechte optreden.
  • Wij kunnen u in rechte bijstaan als u een toewijzende gunningsbeslissing heeft ontvangen die wordt aangevochten door een concurrent.
  • Wij kunnen u adviseren als u meent dat ten onrechte een opdracht onderhands aan een concurrent is gegund, en zo nodig (in en/of buiten rechte) bezwaar maken.

 

Neem contact op


<< Aanbestedingsrecht

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: