Aanbestedende diensten

Aanbestedingen bieden belangrijke kansen. Wij helpen u graag om deze zo goed mogelijk te benutten.
Wanneer u een overeenkomst sluit, dan kan behoefte bestaan aan een juridische beoordeling of deze moet worden aanbesteed. Als u een aanbesteding uitschrijft, dan wilt u de beste opdrachtnemer voor uw opdracht. Wij kunnen u daarin adviseren of begeleiden. U wilt niet alleen dat de aanbesteding rechtmatig verloopt, maar ook dat u met de aanbesteding uw doelen bereikt.

Bij een aanbesteding zijn er meestal meer verliezers dan winnaars. De verliezers hebben de mogelijkheid om de gunningsbeslissing in rechte te laten toetsen. Bij de behandeling van een bezwaar of tijdens een kort geding, kunt u zich laten bijstaan door een van onze aanbestedingsadvocaten.

Klachtenloket
U bent verplicht te beschikken over een klachtenloket. De klachtbehandelaar moet aantoonbare ervaring en opleiding hebben op het gebied van inkoop en aanbesteden. Tevens mag hij niet betrokken zijn bij de aanbesteding. U kunt uw klachtenloket onderbrengen bij Maasdam Broers Fischer advocaten. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring.


Wat kunnen wij voor u doen?

  • Wij kunnen u adviseren over de werkingssfeer van het aanbestedingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan aanbestedingsplicht, quasi-inhouse opdrachtverlening, publiek-publieke samenwerking en onderhandse gunning.
  • Wij kunnen u ondersteunen in het gehele aanbestedingsproces: het opstellen van aanbestedingsbeleid, het opstellen en beoordelen van de concept aanbestedingsdocumenten, ondersteuning bij beantwoorden van vragen en bezwaren van inschrijvers, het adviseren over de beoordeling van de inschrijvingen, en het opstellen en beoordelen van concept gunningsbeslissingen.
  • Wij kunnen u in en buiten rechte bijstaan, bijvoorbeeld in een kortgedingprocedure bij de civiele rechter of bij een klachtbehandeling door de commissie van aanbestedingsexperts.
  • Wij kunnen u begeleiden bij verzelfstandigings- en privatiseringsoperaties.
  • Gedurende de uitvoering kunnen wij u adviseren over de toelaatbaarheid van het doorvoeren van wijzigingen in de overeenkomst.

 

Neem contact op


<< Aanbestedingsrecht

In welke sectoren zijn wij actief?

We zijn al meer dan twintig jaar actief in de markt en hebben ruime kennis van de sectorspecifieke regels in de volgende (deels) gereguleerde sectoren: