Go To Top
Direct naar nieuwsberichten over:


Aanbesteding

Toetreding Greetje Fimerius als partner

Maasdam Broers Fischer advocaten is verheugd te kunnen meedelen dat Greetje Fimerius zich per 1 september 2019 als advocaat-partner heeft aangesloten bij ons kantoor.

Greetje Fimerius versterkt onze praktijk op het gebied van het (Europese) aanbestedingsrecht. Zij zal deze samen met ons verder uitbouwen. Greetje is een zeer ervaren, analytische, en bovendien toegankelijke proces- en adviesadvocaat. Zij staat zowel publieke als private partijen bij. Deze profiteren van haar directe en efficiënte aanpak. Greetje heeft in het bijzonder expertise op het gebied van vastgoed, GWW, infra, ICT, mobiliteit en zorg. Hiervoor was Greetje dertien jaar als advocaat werkzaam bij Houthoff en AKD.

Greetje verzorgt daarnaast met regelmaat cursussen op het gebied van het aanbestedingsrecht. Ze is onder meer docent bij het Instituut voor Bouwrecht. Greetje is redacteur van het Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteun (Sdu). Ook is ze een van de auteurs van Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht (Kluwer).

Uittreding Anne Fischer-Braams als partner

Anne Fischer-Braams heeft besloten om na ruim 31 jaar per 1 september 2019 haar advocatenpraktijk neer te leggen en Maasdam Broers Fischer advocaten te verlaten. Greetje heeft haar praktijk per die datum overgenomen.

Seminar aanbestedingsrecht in de praktijk

Ter gelegenheid van de komst van Greetje Fimerius organiseert Maasdam Broers Fischer advocaten op donderdag 7 november 2019 het seminar “Het (Europees) aanbestedingsrecht in de praktijk aan de hand van vier thema’s”. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Programma
 • 13.30 – 14.00: Ontvangst met koffie/thee
 • 14.00 – 14.05: Opening
 • 14:05 – 14.30: Kaarten tegen de borst of openheid van zaken? De proactieve inschrijver vanuit aanbesteder en inschrijver belicht
 • 14.30 – 15.00: Hoe flexibel zijn raamovereenkomsten nog? Inkopen via de raamovereenkomst of bij een derde: de mogelijkheden.
 • 15.00 – 15.15: Pauze
 • 15.15 – 15.45: Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald? Intrekken en heraanbesteden van een opdracht.
  15.45 – 16.15: De mededingingsregels: in het belang van een correct verloop van de aanbestedingsprocedure. Tips en tricks voor inschrijvers en aanbestedende diensten.
 • 16.15 – 17.15: Borrel
Locatie
Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, 2288 AB Rijswijk (een sfeervolle locatie die goed bereikbaar is met het OV en de auto, zie www.vlietzigt.nl

Administratiekosten
€ 50,- (excl. BTW)

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 24 oktober 2019 opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. uw naam, functie en contactgegevens. Vanwege het informele karakter van de bijeenkomst is het aantal plaatsen beperkt.

Tenderkostenvergoeding

Tenderkosten zijn inschrijfkosten: kosten die een ondernemer moet maken om een inschrijving te kunnen doen op en daarmee in aanmerking te komen voor een overheidsopdracht. Uitgangspunt is dat aanbestedende diensten inschrijfkosten beperken, zodat kostenvergoeding niet aan de orde is. Indien aanzienlijke kosten onvermijdelijk zijn, kan een vergoeding aan de orde zijn om onevenredige lasten voor de inschrijver te voorkomen.
In september 2018 verscheen de Handreiking Tenderkostenvergoeding.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft daarnaast een wijziging van de Gids proportionaliteit voor ogen die ziet op tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen. De Gids Proportionaliteit geeft aan dat er sprake is van onevenredige lasten wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dergelijke onevenredige lasten kunnen ook aan de orde zijn als een dergelijke aanbesteding in een zeer laat stadium, te weten na het verschijnen van de laatste nota van inlichtingen, ingetrokken wordt.
De Staatssecretaris acht het onwenselijk dat aanbestedende diensten bedingen opnemen in hun aanbestedingsstukken die tenderkostenvergoedingen in dat soort situaties uitsluiten. Met de beoogde wijziging van de Gids Proportionaliteit wordt verduidelijkt, dat het op voorhand uitsluiten van iedere vergoeding van inschrijfkosten in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding disproportioneel is. Hiermee geef zij tevens invulling aan de motie van de leden Van den Berg en Wörsdörfer (Kamerstuk 32440, nr. 106)

Verplichting schone voertuigen aan te besteden

Op 20 juni 2019 is de Europese Richtlijn schone en energie-efficiënte voertuigen (Clean vehicles directive) vastgesteld. Hiermee wordt bijgedragen aan het behalen van de emissiereductiedoelen van de EU zoals die zijn afgesproken in de Europese strategie voor lage-emissie mobiliteit.
Op grond van deze richtlijn zijn alle aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om zich te houden aan minimumpercentages voor de aanbesteding van lage- en nul-emissievoertuigen, zodat het aandeel schone voertuigen toeneemt en de Europese transportsector een markt voor innovaties krijgt. Dit geldt niet alleen voor de aanschaf van de voertuigen, maar ook voor leasing, huur of huurkoop van de voertuigen. Daarnaast is de richtlijn ook van toepassing op aanbestedingscontracten voor het vervoer van passagiers en servicecontracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging. De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen zoals sneeuwschuivers
Uiterlijk op 2 augustus 2021 moet Nederland de richtlijn in de nationale regelgeving hebben geïmplementeerd.

Maatregelen n.a.v. onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft een onderzoek naar rechtsbescherming bij aanbesteden laten uitvoeren. Naar aanleiding van dit onderzoek treft de Staatssecretaris de volgende zes beleidsmaatregelen:
 1. Verdere professionalisering aanbestedingspraktijk door middel van het uitvoeren van de actieagenda Beter Aanbesteden;
 2. Onafhankelijke professionele klachtafhandeling op lokaal of regionaal niveau. Actualisatie van het bestaande advies ‘Klachtafhandeling bij Aanbesteden’. En publicatie over klachtenafhandeling, bijvoorbeeld via verantwoording aan de gemeenteraad bij jaarverslag klachtenafhandeling.
 3. Hoger beroep in de Aanbestedingswet 2012. In geval van grove schendingen van het aanbestedingsrecht moet het mogelijk worden om in een rechtelijke procedure te eisen dat een reeds gesloten overeenkomst aangetast wordt.
 4. Een heldere rol voor de Commissie van Aanbestedingsexperts. De CvAE gaat haar focus krijgen op het evalueren van aanbestedingen. De uitkomsten van de evaluatie kunnen als inhoudelijke leidraad dienen voor toekomstige aanbestedingen. Het leereffect wordt daardoor versterkt.
 5. Inperken extreme toepassing rechtsverwerkingsclausules. De Staatssecretaris vraagt de adviescommissie Gids Proportionaliteit om advies over de wijze waarop in de Gids beperkingen kunnen worden opgenomen ten aanzien van rechtsbeschermingsclausules. Te strikte formuleringen die zouden moeten leiden tot rechtsverwerking in situaties waarin dat niet redelijk is, zijn dan niet lager toegestaan.
 6. Verkennen mogelijkheden gebruik Experimentenwet rechtspleging. Volgens ondernemers gaat de toets van de rechter soms niet diep genoeg. De Staatssecretaris wil verkennen of verbeteringen in de procedure bij de rechter mogelijk zijn, eventueel met toepassing van de toekomstige Experimentenwet rechtspleging. Daarbij kan worden gedacht aan een ruimere toetsing door rechters en het opvoeren van bedrijfsvertrouwelijke informatie in de procedure.
Maasdam Broers Fischer advocaten kan als onafhankelijke back-office van uw klachtenloket de ontvangen klachten snel en deskundig afhandelen. Neem voor meer informatie contact op met Anke Stellingwerff Beintema of Greetje Fimerius.

Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen

In januari 2018 publiceerde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een nuttige infographic die 5 mythes ontkracht die leven over communicatie met de markt in verschillende fases van het aanbestedingsproces, te weten de mythes:
 1. Als ik de markt consulteer, moet ik met alle marktpartijen tegelijkertijd praten;
 2. Als ik een aanbesteding uitschrijf dan mag ik niet meer met mijn huidige leverancier aan tafel om over het lopende contract te praten;
 3. Ik moet mijn bestek of programma van eisen helemaal zelf verzinnen. Ik mag geen input van marktpartijen gebruiken omdat zij dan een voorsprong verkrijgen ten opzichte van ander;
 4. Tijdens een aanbesteding is (mondeling) contact tussen inkoper en ondernemer verboden;
 5. Ik heb de opdracht gegund, dus de aanbesteding is klaar en contact met de markt is niet meer nodig.
In navolging hiervan is in augustus 2019 – in het kader van actiepunt 19 van de Actieagenda Beter Aanbesteden een Handreiking Betere communicatie bij aanbestedingen gepubliceerd. Hierin staan tien praktische tips voor aanbesteders en ondernemers nader uitgewerkt, te weten:
 1. Neem de tijd – Plan uitloop in, vraag extra tijd als dat nodig is;
 2. Ga direct aan de slag – Met vragen stellen/beantwoorden over de procedure;
 3. Hanteer proportionele voorwaarden – Stel aanpassingen voor als voorwaarden problemen geven;
 4. Stel duidelijke vragen – Om goede antwoorden te krijgen;
 5. Geef informatieve antwoorden – Waarschuw als een gegeven antwoord niet voldoet;
 6. Ga met elkaar in gesprek – Benut de meerwaarde van mondeling communiceren;
 7. Durf vragen op de valreep te stellen – Neem late signalen serieus, ze kunnen relevant zijn;
 8. Houd je kaarten niet tegen de borst – Vragen/informatie achterhouden is niet de beste strategie;
 9. Probeer klachten samen op te lossen – Met overleg bereik je meer dan met een juridisch traject;
 10. Evalueer de aanbesteding – Leer wat de volgende keer beter kan.

Handreiking Gefaseerd contracteren

In het kader van actiepunt 11 van de Actieagenda Beter Aanbesteden is in juli 2019 de Handreiking Gefaseerd contracteren verschenen. De handreiking verschaft meer inzicht in een – op samenwerken gerichte – vorm van aanbesteden en poogt daarmee een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en kosteneffectiviteit van te realiseren werken en diensten. Onder samenwerken wordt hier bedoeld dat – ondanks de juridische verticale verhouding tussen aanbestedende dienst en opdrachtnemer – deze partijen vanaf het begin in teamverband optrekken om tot een optimaal resultaat te komen. De handreiking kent de volgende zes stappen:
 1. Kies voor samenwerken
 2. Aanbesteden. De winnaar krijgt een plek aan tafel
 3. Samen de oplossing uitwerken
 4. De gekozen oplossing vastleggen
 5. Samen de prijs overeenkomen
 6. Winnaar voert opdracht uit.

 Handreiking Nader selecteren

In het kader van actiepunt 12 van de Actieagenda Beter Aanbesteden is in juli 2019 de Handreiking Nader selecteren verschenen. Door middel van nadere selectie kan het aantal potentiële kandidaten voor een opdracht worden beperkt. Dit heeft voor- en nadelen. De handreiking beoogt een praktisch beslismodel te bieden aan aanbestedende diensten aan de hand van de volgende vragen: is nadere selectie nodig? Sluit de opdracht aan bij de markt? En hoe zijn teleurstellingen te voorkomen? Daarnaast wordt ingegaan op welke wijze rekening kan worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel. De handreiking kent de volgende vijf gouden regels:
 1. Alleen als het echt nodig is - Overweeg de onderhandse procedure. Overweeg geen maximum aantal
 2. Vinger aan de pols - Zorg voor actuele kennis van de markt
 3. Tijdig en transparant- Geef direct alle relevante informatie
 4. Niet loten, niet discrimineren - Voorkom onnodige teleurstellingen
 5. Ruim baan aan inschrijvers - Niet alle aanmelders zijn inschrijvers. Selecteer de inschrijvers!


Mededinging

ACM-boetes voor ondernemingen die leesmappen verspreiden en hun feitelijk leidinggevers blijven in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 20 augustus 2019 geoordeeld dat de ACM terecht een overtreding heeft vastgesteld en daarvoor boetes heeft opgelegd aan ondernemingen die leesmappen verspreiden en hun feitelijk leidinggevers. De ondernemingen hadden de markt onderling verdeeld. Zij spraken af om elkaars klanten niet te werven en maakten afspraken over elkaars werkgebied. Ter controle daarvan wisselden de verschillende leesmapondernemingen regelmatig informatie uit. Het CBb volgt deels de door de ACM gehanteerde systematiek om tot evenredige boetes voor individuele ondernemingen te komen, maar ziet aanleiding de systematiek te verfijnen en de boetes lager vast te stellen.

Parkeertarieven van de Gemeente Veenendaal volgens de Rechtbank Rotterdam in strijd met de Wet Markt en Overheid

Op 29 augustus 2019 heeft de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak van de parkeertarieven de gemeente Veenendaal. De ACM bepaalde in 2017 dat de gemeente Veenendaal zich bij de exploitatie van parkeergarages en parkeerterreinen (ook wel ‘slagboomparkeren’ genoemd) niet heeft gehouden aan de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid. De ACM stelde destijds vast dat de gemeente Veenendaal niet alle kosten doorberekende voor parkeergarages en parkeerterreinen. Daardoor concurreerde zij oneerlijk met nabijgelegen parkeergarages van de onderneming Q-Park.
Volgens de gemeente mocht zij echter ook de kosten en baten met betrekking tot ‘vergunningparkeren’ en parkeren op straat (ook wel ‘straatparkeren’ genoemd) betrekken bij haar kostendoorberekening in haar parkeertarieven. Volgens de gemeente was er namelijk sprake van één dienst: het aanbieden van parkeerplaatsen in de gemeente. De gemeente ging dan ook in beroep tegen het besluit van de ACM.
De Rechtbank Rotterdam is met de ACM van oordeel dat de gemeente met ‘slagboomparkeren’ een economische activiteit verricht waarop de Wet Markt en Overheid van toepassing is. Dit is niet het geval voor parkeren op straat omdat de gemeente dat namelijk doet uit hoofde van haar publieke taak. Daarom moet de gemeente de kosten en baten voor parkeren op straat buiten beschouwing laten. Anders zou de gemeente haar economische activiteiten financieren met publieke middelen. Dit verstoort het gelijke speelveld met het bedrijfsleven. De Gemeente Veenendaal kan tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep.


Staatssteun

Europese Commissie start consultatie Diensten van Algemeen Economisch Belang-pakket 2012


In 2012 heeft de Commissie het Diensten van Algemeen Belang-pakket 2012 (hierna: DAEB-pakket 2012) aangenomen. De algemene doelstelling van het pakket was de lidstaten te ondersteunen bij het financieren van DAEB's die van cruciaal belang zijn voor de burgers en de samenleving als geheel, met inachtneming van de staatssteunregels. De Commissie is een consultatie gestart over het DAEB-pakket 2012.
Gezondheids- en sociale diensten zijn volgens de Commissie een essentieel onderdeel van het welzijnssysteem van de lidstaten en zijn van cruciaal belang voor de burgers. Ze omvatten medische zorg, langdurige zorg, kinderopvang, toegang tot en re-integratie op de arbeidsmarkt, sociale huisvesting en de zorg en sociale integratie van kwetsbare groepen. Het DAEB-pakket 2012 met betrekking tot gezondheids- en sociale diensten was gericht op het vereenvoudigen van criteria en het verminderen van de administratieve lasten voor lidstaten die ondernemingen belasten met DAEB’s voor (kwetsbare delen van de) bevolking tegen betaalbare voorwaarden. Meer compensatie voor deze diensten werd niet noodzakelijkerwijs beschouwd als een groter risico op concurrentievervalsing. Dienovereenkomstig was compensatie voor gezondheids- en sociale diensten onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de kennisgevingsverplichting op grond van artikel 108 VWEU.
Het doel van de consultatie is na te gaan in welke mate de regels die van toepassing zijn op gezondheids- en sociale diensten deze doelstellingen bereikten en of de regels nog steeds geschikt zijn met het oog op de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof van Justitie en sectorale ontwikkelingen.
De de-minimis-verordening betreffende de DAEB loopt af op 31 december 2020. In dit verband streeft de Commissie naar een beter inzicht in de toepassing en mogelijke problemen waarmee belanghebbenden worden geconfronteerd, ook in het licht van een mogelijke verlenging en mogelijke wijzigingen. De consultatieperiode eindigt op 6 november 2019.

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte, inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie. Indien u dit wenst, kunnen wij een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden.  

Lezingen

 • 15 september 2019: VU Law Aanbestedingsrecht voor inkopers – college 3 (Anke)
 • 16 september 2019: VU Law Aanbestedingsrecht voor juristen – college 3 (Anke)
 • 7 november 2019: Seminar Het (Europees) aanbestedingsrecht in de praktijk (MBF advocaten)
 • 20 november 2019: IBR cursusdag Inschrijving en Gunning (Greetje)
 • 21 november 2019: Sdu Basiscursus inkoop en aanbesteden (Anke)
 • 27 november 2019: National Tenderday, workshop aanbestedingskaders (Anke)
 • 12 december 2019: Ontwikkelingen aanbestedingsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk (Anke)
 • 17 december 2019: Actualiteitencollege Europees aanbestedingsrecht, IBR (Greetje)

Publicaties

Lees de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

Privacyverklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruiken wij uw e-mailgegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden en verwijderen wij uw gegevens uit de verzendlijst. Raadpleeg voor meer informatie onze privacyverklaring.

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Greetje Fimerius: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 238 797 70
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 245 949 27

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens of online.
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven