Go To Top
Direct naar nieuwsberichten over:

Mededinging

ACM heeft aangedrongen op aanpassing van de gedragsregels advocaten inzake online platforms 

Advocaten mogen ieder redelijk bedrag betalen aan vergelijkingswebsites voor het binnenhalen van een opdracht. Dat blijkt uit de nieuwe toelichting op de gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat moet zich daarbij wel aan een aantal voorwaarden houden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na onderzoek aangedrongen op deze aanpassing.
De ACM had, naar aanleiding van een klacht van een vergelijkingssite, onderzoek gedaan naar vergelijkingswebsites voor advocaten. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat dit soort vergelijkingssites niet goed van de grond komt door onduidelijkheid over de uitleg van de gedragsregels voor advocaten. De ACM constateert in haar persbericht dat advocaten op grond van de mededingingsregels in beginsel zelf moeten kunnen bepalen of en hoeveel ze willen betalen voor bemiddeling door vergelijkingswebsites. De onduidelijkheid over de uitleg van de gedragsregels stond hieraan in de weg, aldus de ACM. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft vervolgens een nieuwe toelichting op de gedragsregels gemaakt waaruit blijkt dat advocaten een redelijk bedrag mogen betalen voor de bemiddeling van het binnenhalen van een opdracht. Dit kan bijvoorbeeld een vast bedrag zijn, een abonnement of een vergoeding gebaseerd op een percentage van de rekening die de cliënt betaalt aan de advocaat. De ACM kondigt in het persbericht aan dat zij de ontwikkeling in deze markt nauwgezet zal volgen en in geval van overtreding van de mededingingsregels handhavend zal optreden.

 


Aanbesteding

Geen terughoudende toetsing bij beoordeling of fundamentele verplichtingen van aanbestedingsrecht zijn geschonden

Het is gebruikelijk dat de voorzieningenrechter gunningsbeslissingen van de aanbestedende dienst terughoudend toetst. Slechts als sprake is van ernstige procedurele of inhoudelijke onjuistheden of onduidelijkheden die kunnen meebrengen dat de (voorlopige) gunningsbeslissing niet deugt, is er plaats voor rechterlijk ingrijpen. In een arrest van 30 oktober 2018 neemt het Gerechtshof Den Haag een fermer standpunt in als het gaat om de vaststelling of aan de verplichtingen tot gelijke behandeling en transparantie is voldaan.
Het hof neemt, net als de voorzieningenrechter, tot uitgangspunt dat de aanbestedende dienst een ruime beoordelingsvrijheid heeft bij een beoordeling aan de hand van kwalitatieve criteria, zolang hij maar transparant handelt en de inschrijvers gelijk behandelt. Deze verplichtingen, die voortvloeien uit de artikelen 1.8 en 1.9 van de Aanbestedingswet 2012, brengen mee dat (i) het voor inschrijvers duidelijk moet zijn wat van hen wordt verwacht, (ii) de inschrijvingen aan de hand van een zo objectief mogelijk systeem moeten worden beoordeeld, en (iii) de gunningsbeslissing zodanig inzichtelijk moet worden gemotiveerd dat de afgewezen inschrijvers kunnen toetsen op welke wijze de beoordeling heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft de rechter slechts een beperkte toetsingsvrijheid wanneer het aankomt op de beoordeling volgens een kwalitatief criterium. Voor ingrijpen door de rechter is slechts plaats in geval van kennelijke procedurele of inhoudelijke onjuistheden, die kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt.
In het onderhavige geval had de aanbestedende dienst de verplichtingen tot transparantie en gelijke behandeling geschonden door, zonder de inschrijvers daarover te informeren, een element aan het beoordelingstraject toe te voegen dat niet in de aanbestedingsstukken was voorzien. Namelijk een onderzoek naar de operationele aspecten van de dienstverlening aan andere opdrachtgevers. Voor inschrijvers was daardoor niet duidelijk dat in de beoordeling de dienstverlening aan andere opdrachtgevers zou meewegen en hoe deze prestaties zouden worden meegewogen.
Het hof overweegt dat in het midden kan blijven of sprake is van kennelijke procedurele of inhoudelijke onjuistheden, die kunnen meebrengen dat de gunningsbeslissing niet deugt omdat in dit geval de verplichtingen tot transparantie en gelijke behandeling zijn geschonden en overweegt: De terughoudende toetsing, die besloten ligt in het uitgangspunt dat slechts in geval van kennelijke procedurele of inhoudelijke onjuistheden ingegrepen kan worden, geldt niet voor de vaststelling of voldaan is aan deze fundamentele verplichtingen. Overigens onderschrijft het hof het oordeel van de voorzieningenrechter dat in dit geval van zodanige procedurele of inhoudelijke onjuistheden sprake is geweest.”
Dit betekent dat de rechter in kort geding ten volle moet toetsen of er sprake is van schending van fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht, in dit geval de verplichtingen tot transparantie en gelijke behandeling. Volgens ons moet dat ook gelden voor de vraag of het proportionaliteitsbeginsel is geschonden. Dat is immers een andere fundamentele verplichting van aanbestedingsrecht.

Staatssteun

Gedragsregels voor overheden in Wet Markt & Overheid worden voor 2 jaar verlengd

Het ministerie van EZK heeft besloten om de werkingsduur van de gedragsregels Wet Markt & Overheid met twee jaar te verlengen tot 1 juli 2021. De Wet Markt en Overheid bevat gedragsregels voor (decentrale) overheden waaraan zij zich moeten houden als zij economische activiteiten verrichten op een markt. Het ministerie is wel bezig met het voorbereiden van een wetswijziging waarbij de “algemeen belang uitzondering” aan zal worden gescherpt. Als decentrale overheden economische activiteiten verrichten in het algemeen belang, vallen deze activiteiten niet onder het toepassingsbereik van de wet en hoeven zij zich niet aan de gedragsregels te houden. Het ministerie had vastgesteld dat overheden hiertoe te makkelijk beslissen. Het ministerie verwacht het wijzigingsvoorstel voor de Wet Markt & Overheid eind 2018 naar de afdeling Advisering van de Raad van State te sturen, maar de wijziging zal dus pas ingaan, indien deze wordt aangenomen, na 1 juli 2021.

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte, inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie. Indien u dit wenst, kunnen wij een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden.

Lezingen

  • 21 maart 2019: VU Law Leergang Aanbestedingsrecht voor Juristen, college 3 (overheidsopdrachten) (Anke)
  • 27 maart 2019: VU Law Leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers, college 3 (overheidsopdrachten) (Anke)

Publicaties

Lees de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

Privacyverklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruiken wij uw e-mailgegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden en verwijderen wij uw gegevens uit de verzendlijst. Raadpleeg voor meer informatie onze privacyverklaring.

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 245 949 27

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens of online.
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven