Go To Top
Direct naar nieuwsberichten over:

Mededinging

Europese Commissie gaat akkoord met toezeggingen van Amazon ten aanzien van aanpassingen distributieovereenkomst e-book en kondigt nieuwe regels aan voor online platforms

De Europese Commissie gaat akkoord met de toezeggingen die Amazon heeft gedaan om bepaalde clausules in haar distributieovereenkomsten met uitgevers van e-books aan te passen, zo blijkt uit een persbericht van de Commissie van 4 mei 2018. Amazon heeft onder andere toegezegd om af te zien van handhaving van de clausules waarbij uitgevers verplicht waren om Amazon onder dezelfde voorwaarden e-books aan te bieden als concurrerende platformen. De uitgevers moesten ook openheid van zaken geven aan Amazon over details van overeenkomsten met concurrenten.

Daarnaast had Amazon een zogenaamde Discount Pool Provision opgenomen in contracten van sommige uitgevers, waarbij Amazon zich het recht voorbehield om e-books met korting aan te bieden zodat de prijs overeenkwam met die van de boeken van concurrerende aanbieders. Volgens de Europese Commissie zorgden de praktijken voor minder keuze, minder innovatie en hogere prijzen voor Europese consumenten.

De afspraak geldt voor een periode van vijf jaar en is van toepassing op elke e-book in elke taal die Amazon in de EU aanbiedt. Als het bedrijf zich niet aan de afspraken houdt, riskeert het een boete die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

De Europese Commissie heeft in een persbericht van 26 april 2018 aangekondigd om te komen met nieuwe regels voor online platforms om kleine bedrijven een vangnet te bieden in de digitale economie. De voorgestelde regels dienen te zorgen voor een betere werking van de digitale, eengemaakte markt om ‘in de online-economie een eerlijke, voorspelbare, duurzame en uiteindelijk betrouwbare zakelijke omgeving te waarborgen’, aldus Commissievoorzitter Juncker. Het doel is een eerlijk, transparant en voorspelbaar ondernemingsklimaat te creëren voor kleine bedrijven en ondernemers die online platforms gebruiken, zoals ondernemingen die van zoekmachines afhankelijk zijn om bezoekers op hun websites te krijgen.


Aanbesteding

Nieuwe ARVODI, ARIV en ARBIT

Per 15 mei 2018 gelden Rijksbreed nieuwe algemene inkoopvoorwaarden: de ARVODI-2018, ARIV-2018 en ARBIT-2018. Deze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en bevatten een model verwerkersovereenkomst.

Begrip ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ 

Het staat een aanbestedende dienst niet per definitie vrij om een overheidsopdracht die niet onder deel 2, deel 2a of deel 3 van de Aanbestedingswet 2012 valt (m.a.w. niet Europees aanbestedingsplichtig is) enkelvoudig onderhands te gunnen. Denk aan een overheidsopdracht waarvan de waarde de toepasselijke Europese drempelwaarde niet overschrijdt.

Op grond van artikel 1.7 van de Aanbestedingswet 2012 moet een aanbestedende dienst de betreffende overheidsopdracht op passende wijze transparant kenbaar maken, als de opdracht van ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’ is. Op deze wijze worden ondernemers in heel Europa in staat gesteld om hun interesse in de opdracht kenbaar te maken. De aanbestedende dienst zal vervolgens op niet-discriminerende wijze een keuze moeten maken aan welke ondernemer hij de opdracht gunt.

De Hoge Raad heeft op 18 mei 2018 twee arresten (1 en 2) gewezen waarin de Hoge Raad nader is ingegaan op het begrip ‘duidelijk grensoverschrijdend belang’. De Hoge Raad oordeelt – kort gezegd – het volgende:
  • De partij die zich op een duidelijk grensoverschrijdend belang beroept dient daartoe concrete feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig te bewijzen;
  • Het hof had op basis van de stellingen van JCDecaux dat de opdracht een aanzienlijke economische waarde vertegenwoordigt en nabij de landsgrens wordt uitgevoerd, en eventuele andere relevante omstandigheden van het geval, moeten beoordelen of sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Een substantieel economisch belang kan op zichzelf een indicatie daarvan zijn;
  • JCDecaux hoeft niet - aanvullend - uiteen te zetten waarom ondernemingen uit andere lidstaten daadwerkelijk geïnteresseerd zullen of kunnen zijn in de opdracht;
  • Een relevante – en dus mee te wegen – omstandigheid kan zijn dat een buitenlandse partij concrete belangstelling heeft getoond voor de desbetreffende opdracht. Die belangstelling kan ook erin bestaan dat de buitenlandse partij die opdracht wenst te verwerven via een lokale dochtervennootschap. Het enkele feit dat een lokale dochtervennootschap belangstelling voor de opdracht heeft getoond brengt nog niet mee dat die belangstelling moet worden aangemerkt als belangstelling van de buitenlandse moedervennootschap. Dat wordt niet anders als de dochtervennootschap (mede) door de buitenlandse moedervennootschap wordt bestuurd.

Evaluatie stelsel van rechtsbescherming in aanbestedingsgeschillen

In het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op donderdag 24 mei jl. heeft staatssecretaris Keijzer toegezegd dat er een evaluatie komt van het stelsel van rechtsbescherming. In Nederland heeft dat stelsel wettelijk vorm gekregen door de mogelijkheid om tegen een gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te maken in de fase voordat er definitieve gunning plaatsvindt door het sluiten van een overeenkomst. Op grond van het arrest van de Hoge Raad van 18 november 2016 is de weg om in hoger beroep nog kans te maken op de opdracht inmiddels in feite afgesneden nadat een aanbestedende dienst na een voor hem gunstig vonnis in eerste aanleg reeds een bindende overeenkomst heeft gesloten. De huidige rol en taakstelling van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE), die niet-bindende adviezen kan geven naar aanleiding van aanbestedingsklachten, zal worden meegenomen in de evaluatie van de rechtsbescherming. De CvAE kan niet-bindende adviezen geven naar aanleiding van klachten over aanbestedingen. Naar onze mening zal onder meer moeten worden onderzocht of met de doorgaans marginale toetsing en het veelvuldig honoreren door de voorzieningenrechter van het zg. Grossmann-verweer (lees: inschrijver, u heeft uw recht verwerkt om nu nog te klagen over o.m. eisen, voorwaarden of criteria) nog kan worden gesproken van een effectieve rechtsbescherming. Ook zal moeten worden bezien of de rol en taakstelling van de CvAE aanpassing behoeven. Medio 2019 worden de uitkomsten van de evaluatie verwacht.

Handreiking Innovatief aanbesteden

De Europese Commissie publiceerde op 15 mei 2018 een handreiking innovatief aanbesteden. De handreiking bevat voorbeelden om de administratieve lasten te beperken, selectiecriteria op te stellen, innovatieve tussenpersonen te mobiliseren, en een MKB-vriendelijk betalingsschema te ontwerpen om aldus innovatieve ondernemingen aan te trekken. Alternatieve aanbestedingsprocedures kunnen worden gebruikt om innovatie te bereiken (denk aan concurrentiegerichte dialoog, prijsvragen, en innovatiepartnerschap). Deze zijn gebundeld in een flexibele toolbox om te inspireren te komen tot een nieuwe aanpak.

Rijk publiceert Rijksaanbestedingskalender met voorgenomen aanbestedingen

Op 1 juni jl. is de Rijksaanbestedingskalender gepubliceerd met daarin een vooraankondiging van diverse categorieën aanbestedingen, met de verwachte omzet en duur van de overeenkomsten, die in de loop van 2018, 2019 of 2020 in gang zullen worden gezet. Ondernemingen kunnen zo vroegtijdig rekening houden met aankomende aanbestedingen. Wij zouden het toejuichen als (samenwerkende) decentrale overheden, zoals provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke instellingen dit initiatief zouden overnemen.


Staatssteun

Wet terugvordering staatssteun treedt in werking op 1 juli 2018

Op 1 juli 2018 treedt de Wet terugvordering staatssteun in werking. Met deze wet heeft de (decentrale) overheid de bevoegdheid én de verplichting om staatssteun die zij onrechtmatig heeft verleend aan een onderneming terug te vorderen als de Europese Commissie dit vereist.
Deze verplichting tot terugvordering rust al op de overheid, maar er was nog geen sluitende regelgeving op grond waarvan de overheid deze bevoegdheid ook had. Deze wet voorziet hierin.
Fiscale staatssteun is van de wet uitgezonderd. Deze steun kan reeds teruggevorderd worden met behulp van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990.


Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte, inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie. Indien u dit wenst, kunnen wij een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden.

Lezingen

  • 14 juni 2018: VU Law leergang Aanbestedingsrecht voor Juristen, college aanbesteding en staatssteun (Yvonne)
  • 26 juni 2018: netwerkdag NCTV (beveiligingsaspecten in een aanbestedingsprocedure) (Anne)
  • 20 september 2018: verkorte leergang Aanbestedingsrecht Academie voor de Rechtspraktijk, college 1 (keuze van de aanbestedingsprocedure)
  • 20 september 2018: VU Law Leergang Aanbestedingsrecht voor Juristen, college 3 (welke opdrachten moeten worden aanbesteed) (Anke)
  • 3 oktober 2018: VU Law Leergang Aanbestedingsrecht voor Inkopers, college 3 (welke opdrachten moeten worden aanbesteed) (Anke)

Publicaties

Lees de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

Privacyverklaring

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruiken wij uw e-mailgegevens alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Indien u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen dan kunt u zich afmelden en verwijderen wij uw gegevens uit de verzendlijst. Raadpleeg voor meer informatie onze privacyverklaring.

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 245 949 27

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens of online.
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven