Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

Vermelding in Who’s Who Legal

Onze aanbestedingsadvocaten Anne Fischer en Anke Stellingwerff Beintema zijn ook dit jaar door Who’s Who Legal aangemerkt als behorende tot de 20 'leading' aanbestedingsadvocaten in Nederland (en 342 van de wereld).

Mededinging

Twee glasbedrijven vrijgesproken van kartelvorming

De rechtbank Rotterdam heeft in haar uitspraak van 3 april 2014 de boetebesluiten van de ACM ten aanzien van twee glasproducenten vernietigd wegens onvoldoende bewijs. De betrokken glasproducenten hadden een boete opgelegd gekregen wegens hun vermeende deelname aan verboden prijsafspraken met andere producenten van isolerend dubbel glas.

Het bewijs tegen de twee bedrijven bestond voornamelijk uit clementieverklaringen van andere deelnemers aan het kartel. Ten aanzien van de betrouwbaarheid van de clementieverklaringen oordeelde de rechtbank dat de wijze van vraagstelling door de ACM een ongewenste sturende werking kan hebben en dat de ACM onvoldoende onderzoek had gedaan naar de betrouwbaarheid van de verklaringen. De rechtbank benadrukt dat clementieverzoekers een eigen belang hebben als belangrijke concurrenten van de andere spelers op de markt. Bovendien waren er verschillen in de clementieverklaringen hetgeen de ACM nader had moeten onderzoeken. De rechtbank oordeelde voorts dat de verklaringen een onvoldoende precieze en nadrukkelijke bevestiging vonden in de andere bewijsmiddelen van de ACM. De ACM kon in dit geval ook geen inbreuk vaststellen op basis van het marktgedrag van de betrokken ondernemingen aangezien de rechtbank van oordeel was dat de twee glasproducenten er in zijn geslaagd omstandigheden aan te tonen die een ander licht werpen op de door ACM vastgestelde feiten en een andere plausibele verklaring van de feiten bieden. De ACM was dus niet bevoegd om een boete op te leggen aan de twee glasproducenten en heeft de boetebesluiten vernietigd. Er kan nog hoger beroep worden ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank.

ACM mag boete wegens overtreding kartelverbod door boomkwekers baseren op "verjaarde" omzet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een tweetal uitspraken gedaan over de toepassing van de verjaringstermijn in kartelzaken. De rechtsvoorganger van de ACM (NMa) legde in 2007 boetes op aan een aantal kwekers van onder meer laan- en parkbomen, sierheesters en vaste planten boetes wegens overtreding van het kartelverbod. De betrokken ondernemingen zouden in de periode 1998 - 2004 vooroverleg hebben gepleegd ten aanzien van gemeentelijke aanbestedingen van leveranties van boomkwekerijproducten. Aanleiding voor het onderzoek was het schriftelijk bewijsmateriaal dat de ACM ontvangen had van de FIOD-ECD.

De ACM legde een van de boomkwekers aanvankelijk een boete op van € 497.000. De rechtbank Rotterdam verlaagde die boete tot € 55.000. De rechtbank was van mening dat bij de berekening van de hoogte van de boete geen omzet mocht worden betrokken die ziet op het reeds verjaarde deel van de overtreding. Zowel de ACM als de beboete onderneming gingen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij het CBb.
Het CBb is van oordeel dat de verjaringstermijn van 5 jaar die is vastgelegd in artikel 64 van de Mededingingswet alleen ziet op de bevoegdheid om een boete op te leggen. Omdat de inbreuk op het kartelverbod tot na 2002 voortduurde was de ACM in 2007 nog bevoegd om een boete op te leggen. Anders dan de rechtbank is het CBb van oordeel dat de verjaringstermijn geen rol speelt bij de bepaling van de hoogte van de boete. Omdat sprake was van "één voortdurende inbreuk" mocht de ACM bij het bepalen van de hoogte van de boete de omzet van de boomkwekers over de gehele periode 1998 tot 2004 meenemen. Het CBb verhoogt de boete om die reden weer vrijwel op het niveau dat de ACM eerder had bepaald, namelijk op € 432.939.

In de beroepsprocedure van een andere beboete boomkweker heeft het CBb het besluit van de ACM om een boete op te leggen vernietigd, aangezien de betrokkenheid van de appellant bij het kartel ten tijde van het boetebesluit langer dan vijf jaar geleden plaatsvond. Op grond van artikel 64 van de Mededingingswet was de ACM toen niet meer de bevoegd om een boete op te leggen.

Nieuwe Europese groepsvrijstelling voor overeenkomsten voor technologieoverdracht

Op 1 mei 2014 is de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening voor overeenkomsten voor de overdracht (licentie) van technologie in werking getreden. De vorige dateerde uit 2004. De verordening regelt-kort gezegd-welke voorwaarden in een licentieovereenkomst kunnen worden opgenomen zonder die licentie binnen de sfeer van het mededingingsrecht te brengen. Omdat dit een belangrijk, maar specialistisch onderwerp is dat zich nauwelijks voor bespreking in een nieuwsbrief leent, volstaan we met de vaststelling dat de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie beperkt blijven tot een iets aangepaste regeling van de octrooipools-de bundeling van octrooiposities van meer ondernemingen-,van de no-attack clauses en van de grant back. Wanneer U nu echt nieuwsgierig bent geworden, raadpleeg dan NIET de officiële Nederlandse tekst van de verordening in het Publicatieblad van 28 maart 2014,L 93/17, want daarin ontbreken een aantal tekstgedeelten. Raadpleeg de Engelse versie of bel ons.

Aanbesteding

EU-aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd

Op 28 februari 2014 zijn de EU-aanbestedingsrichtlijnen (klassieke overheid, nutssectoren en concessierichtlijn) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De definitieve teksten zijn hier (pdf-bestand) te raadplegen. Uiterlijk 18 april 2016 moet de Aanbestedingswet 2012 zijn aangepast.

Nieuwe Algemene Rijksvoorwaarden gepubliceerd

Sinds 5 april 2014 is de Rijksoverheid verplicht de volgende algemene voorwaarden toe te passen:

 • Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten 2014 (ARVODI-2014)
 • Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2014 (ARIV-2014)
 • Algemene Rijksvoorwaarden bij IT‑overeenkomsten 2014 (ARBIT-2014)

De teksten zijn te vinden op de website van PIANOo.

Commissie van Aanbestedingsexperts

Op 28 maart 2014 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts voor het eerst een periodieke rapportage (.pdf) uitgebracht. Opvallend is dat de Commissie van Aanbestedingsexperts een relatief groot aantal klachten niet in behandeling heeft genomen met als reden, dat:

 • De klager niet vooraf aan de aanbesteder duidelijk had gemaakt dat hij een klacht heeft. Het enkel stellen van vragen (ook al is dit meermaals en op een dwingende toon) is niet voldoende.
 • De klager de aanbesteder geen redelijke termijn heeft gegeven om te reageren op zijn klacht.

Klachten die wel behandeld worden door de Commissie van Aanbestedingsexperts worden in het merendeel van de gevallen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Het loont dus om de klacht aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voor te leggen.In de praktijk blijkt echter dat het relatief lang kan duren voordat de Commissie van Aanbestedingsexperts advies geeft. In rechte kan evenwel niet afgedwongen worden dat het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt afgewacht. Besluit de aanbesteder het advies niet af te wachten, dan rest een klager die zijn recht wil halen niets anders dan het aanhangig maken van een kort geding. Dit blijkt uit een recent vonnis. In dit vonnis passeert een aantal zaken de revue waar partijen bij een gang naar de Commissie van Aanbestedingscommissie rekening mee moeten houden:

 • Het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts is – in tegenstelling tot een rechterlijke uitspraak - niet maatgevend of bindend in civiele procedures. Bij de waardering van eventueel te leveren bewijs kan hier door de rechter wel rekening mee gehouden worden. 
 • De positie van derden (andere belanghebbenden) is in het Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts niet geregeld.
 • Het Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts zegt niets over mogelijke 'conflicts of interests' en hoe daarmee om te gaan. In casu werd de klager bijgestaan door een kantoorgenoot van de voorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Laten verstrijken bezwaartermijn

Nog regelmatig komen we uitspraken tegen waarbij de eiser niet-ontvankelijk in zijn vorderingen wordt verklaard, omdat hij de aanbesteder niet binnen de gestelde bezwaartermijn heeft gedagvaard. Let dus op, en kom bijtijds op tegen een onwelgevallige beslissing van de aanbesteder. Het terzijde stellen van de bezwaartermijn is slechts mogelijk als aan twee cumulatieve voorwaarden wordt voldaan, zo blijkt uit een recent vonnis:

 • Er wordt een plausibele verklaring gegeven waarom van de feitelijke omstandigheden waarop een beroep wordt gedaan niet eerder (binnen de bezwaartermijn) melding kon worden gemaakt; én
 • Die omstandigheden zijn zelf van dien aard, dat er aanleiding is voor aarzelingen over de juistheid van de beoordeling die de aanbesteder heeft uitgevoerd.

Werking percelenregeling (onderhandse gunning deelopdracht)

Recent oordeelde de Rotterdamse rechtbank in een bodemzaak over toepassing van de percelenregeling bij de renovatie van het Energiehuis te Dordrecht (een cultureel centrum).
Bij de beantwoording van de vraag of verschillende werken als één werk moeten worden aangemerkt, moet worden gekeken naar de economische en technische functie van het resultaat van de werkzaamheden. Niet relevant is of deze werken gelijktijdig in de markt worden gezet of gegund. Is sprake van één technisch en functioneel geheel, dan is in aanbestedingsrechtelijk opzicht sprake van één werk. De waarden van de verschillende werken moeten bij elkaar opgeteld worden om te beoordelen of de Europese drempelwaarde wordt overschreden en sprake is van een Europese aanbestedingsplicht.
Op grond van de percelenregeling voor werken is het mogelijk om een perceel (deelopdracht) met een waarde van minder dan € 1.000.000 (excl. BTW) buiten de Europese aanbestedingsplicht te houden. Er gelden drie voorwaarden:

 • De totale waarde van de percelen die buiten de Europese aanbestedingsplicht worden gehouden, mag niet meer zijn dan 20% van de totale waarde van alle percelen die gelijktijdig met deze percelen worden gegund.
 • Een perceel dat op een eerder of later tijdstip wordt gegund, kan niet op grond van de percelenregeling uitgezonderd worden van de Europese aanbestedingsplicht.
 • De niet-uitgezonderde percelen moeten Europees worden aanbesteed (ook al komt de totale waarde van deze niet-uitgezonderde percelen onder de Europese aanbestedingsdrempel).

Kennis delen

Inhouse maatwerktrainingen

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte, inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie. Indien u dit wenst, kunnen wij een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden.

Lezingen

 • 5 juni 2014: PIANOo/NEVI congres, deelsessie 'WMO-inkoopstrategie en DAEB in de praktijk' (Yvonne)
 • 5 juni 2014: PIANOo/NEVI congres, deelsessie 'Subsidie of inkoop in de zorg' (Anke)
 • 16 juni 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college ‘staatssteun’ (Yvonne)
 • 20 juni 2014: Supportlaywer online ism The legal factory, cursus mededingingsrecht (Yvonne)
 • 2 juli 2014: ActiZ Kennisdag Maatschappelijk ondernemen in tijden van verandering, workshop samenwerken en het mededingingsrecht (Yvonne)
 • 22 september 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college 'overheidsopdrachten' (Anke)
 • 29 oktober 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers, college 'overheidsopdrachten' (Anke)
 • 1 december 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college 'staatssteunrecht' (Yvonne)

Publicaties

 • Tekst en Commentaar Aanbestedingsrecht, Kluwer (Anne en Anke)
 • Bijdrage aan XXVIe FIDE-deelrapport Public Procurement Law, 28-31 mei 2014, Kopenhagen (Anne)
 • Herprofilering bij zorgfusies geen zaak van de ACM, Financieele Dagblad 10 april 2014 (Pascal en Rob)
 • Het fair-playbeginsel doet haar intrede in het aanbestedingsrecht, Tender Nieuwsbrief april 2014 (Anke)

Zie de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 – 532 431 68 
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 245 949 27
Rob Ludding : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 518 235 94

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven