Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

 

Nieuwe partner: Rob Ludding

Per 1 januari 2014 is Rob Ludding als partner toegetreden tot Maasdam Broers Fischer advocaten. Hij komt van DLA Piper. Eerder was hij partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn en werkte hij voor Shell in Londen en Den Haag. Hij is gespecialiseerd in het Europese recht, meer in het bijzonder het (Europese en nationale) mededingingsrecht en staatssteun, met focus op de sectoren energie, chemie, telecom en financiële dienstverlening. Daarnaast adviseert en doceert hij over de specifieke problematiek van het gebruik van IE-rechten in relatie tot het mededingingsrecht.

Mededinging

Zorgspecifieke fusietoets per 1 januari 2014 van kracht

Vanaf 1 januari 2014 moeten concentraties in de zorgsector aan de NZa ter goedkeuring worden voorgelegd. Dat volgt uit een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) die per 1 januari 2014 in werking is getreden. De nieuwe wet sluit deels aan bij het concentratietoezicht dat is geregeld in de Mededingingswet. Onder een concentratie wordt verstaan een fusie tussen zorgaanbieders, een overname van een zorgaanbieder of het oprichten van een gemeenschappelijke onderneming door zorgaanbieders. De Wmg verstaat onder zorgaanbieders entiteiten die door 50 personen of meer zorg laten verlenen. Anders dan in de Mededingingswet geldt dat als één entiteit zorg aanbiedt en betrokken is bij een concentratie, deze vooraf bij de NZa moet worden gemeld. Er zijn dus geen drempels voor de fusiepartner. Zodra de fusiepartner een onderneming is, moet de zorgaanbieder met 50 of meer zorgverleners melden. De meldingsplicht geldt dus ook als een zorgaanbieder samen gaat met een niet-zorgaanbieder, zoals een woningcorporatie.
De inhoudelijke toets die de NZa zal uitvoeren, is vooral procedureel van aard. De meldende partij zal een fusie-effectrapportage moeten opstellen waarin het volgende moet worden opgenomen:

 • Doelstelling van de concentratie;
 • Redenen van de concentratie;
 • Structuur van de beoogde organisatie;
 • Financiële gevolgen van de concentratie;
 • Gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt;
 • Risico’s van de concentratie voor de kwaliteit en bereikbaarheid van de zorg en de wijze waarop deze risico’s worden ondervangen;
 • Het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen ten aanzien van de concentratie, een beschrijving van hoe zij dit kenbaar hebben kunnen maken en hoe dit oordeel is meegewogen in de besluitvorming;
 • De wijze waarop en het tijdsbestek waarbinnen de concentratie zal worden gerealiseerd.

De NZa heeft een meldingsformulier opgesteld waarmee zorginstellingen de benodigde informatie kunnen aanleveren. Een goedkeuring kan onder meer worden geweigerd als cliënten en personeel niet op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie of als de concentratie tot gevolg heeft dat de continuïteit van bepaalde aangewezen zorgvormen in gevaar komt. De NZa beslist binnen vier weken over de aanvraag, behoudens opschorting als de rapportage moet worden aangevuld.

Als zorgaanbieders de concentratie niet of pas ná het doorvoeren van de concentratie bij de NZa melden, dan kan de NZa een hoge boete opleggen van maximaal € 500.000,- of, indien dat meer is, 10 procent van de omzet van de zorginstelling die verplicht is om te melden. Voor zorginstellingen die meer dan 50 zorgverleners in dienst hebben, is het dus van groot belang om bij iedere duurzame samenwerking die wordt aangegaan met een andere onderneming na te gaan of deze moet worden gemeld bij de NZa.

 

Europese Commissie keurt staatssteun goed voor innovatieve medische diensten in afgelegen gebieden van de Duitse deelstaat Saksen

De Europese Commissie heeft geoordeeld dat de plannen voor het opzetten van een platform voor “telegeneeskunde” in het oosten van de Duitse deelstaat Saksen in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Het platform zal het mogelijk maken om medische diensten op afstand te verlenen, in het geval de deelnemers, bijvoorbeeld artsen en patiënten, niet op dezelfde locatie aanwezig kunnen zijn. De Commissie concludeerde dat, in lijn met de EU-doelstellingen, de steun de medische zorg voor iedereen toegankelijker maakt, zonder dat de concurrentie op de interne markt ernstig wordt verstoord.
Dit is de eerste beschikking inzake staatssteun van de Commissie in deze sector en deze kan volgens de Commissie dienen als voorbeeld voor toekomstige projecten.
Het platteland van Oost-Saksen wordt geconfronteerd met een beperkte beschikbaarheid van medische zorg en met een verouderende bevolking. Daarom wil de deelstaat Saksen over een periode van 5 jaar maximaal € 10 miljoen ter beschikking stellen voor de verbetering van de medische zorg voor enkele duizenden burgers in deze gebieden door middel van voor iedereen verkrijgbare 'telegeneeskunde'-diensten. Telegeneeskunde bestaat uit het leveren van medische diensten op afstand. Onder andere kunnen de patiënten hun arts raadplegen door videotelefonie en daarmee een lange reis naar het ziekenhuis voorkomen.
De steun wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en zal worden toegekend aan een samenwerkingsverband van een medisch-specialistische projectorganisatie (Carus Consilium Sachsen GmbH) en T-Systems International GmbH, een dochteronderneming van Deutsche Telekom AG. In Duitsland zijn er eerder “telegeneeskunde”- projecten geweest, maar de schaal en reikwijdte daarvan was veel beperkter dan het huidige project in Saksen.
De Commissie is van mening dat de ontwikkeling van telegeneeskunde de toegang van burgers tot (gespecialiseerde) gezondheidszorg in afgelegen gebieden verbetert en daarmee bijdraagt aan een doelstelling van Europees belang. Volgens artikel 168 lid 1 van het Verdrag inzake de Werking van de Europese Unie, moet een hoog niveau van menselijke gezondheid worden gewaarborgd door middel van Europees beleid. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de organisatie en verlening van gezondheidszorg.
Bovendien zal aan derden in de gezondheidszorg toegang worden verleend tot het platform tegen een redelijke vergoeding die aan een maximum zal worden gebonden voor een periode van 10 jaar. Dit zal mogelijke concurrentieverstoringen als gevolg van de steun beperken. De ontwikkeling van nieuwe applicaties  door de begunstigden van de steun zal ook worden beperkt, om te voorkomen dat het betrokken samenwerkingsverband de controle verkrijgt van zowel het platform als de applicaties en daarmee concurrenten van de markt verdringen.

 

Aanbesteding

Motivering door middel van alléén weergave cijfers/punten is onvoldoende

Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde in de zaak T-165/12, dat met alleen het verstrekken van een tabel met daarin de cijfers die aan de criteria en subcriteria zijn toegekend de afgewezen inschrijver niet voldoende inzicht biedt waaróm deze cijfers aan diens inschrijving zijn toegekend. Alleen het verstrekken van de cijfers vormt dan ook onvoldoende motivering van de afwijzing. Een voldoende motivering wordt dus gevormd door het verstrekken van (i) de cijfers/punten per criterium en per subcriterium, met daarbij (ii) de reden waarom niet maximaal is gescoord c.q. lager dan de winnaar is gescoord.

 

Onderhandelingsprocedure: mag niet afwijken van dwingend voorgeschreven eisen

Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak C-561/12 over de reikwijdte van de onderhandelingen in de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking mag door aanbestedende diensten (niet zijnde speciale-sectorbedrijven) slechts in een beperkt aantal gevallen worden gevolgd. Inschrijvers mogen hun inschrijving aanpassen aan de eisen die de aanbestedende diensten in de aanbestedingsstukken hebben gesteld, zodat op die manier de beste inschrijving kan worden geselecteerd. Bij deze onderhandelingen dient de aanbestedende dienst er volgens het Hof van Justitie voor te zorgen, dat aan de dwingend voorgeschreven eisen wordt voldaan. Het toelaatbaar achten van een inschrijving die niet aan de dwingende eisen voldoet is in strijd met de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Met indieners van inschrijvingen die niet beantwoorden aan de dwingende eisen van de technische specificaties van de opdracht mag dan ook niet worden onderhandeld.

 

Verlenen vergunning om economische activiteit uit te oefenen: verplichting tot aankondiging

Het Hof van Justitie liet zich in de zaak C-221/12 uit over de transparantieplicht bij het verstrekken van een vergunning (exclusief recht). De aanbestedingsrichtlijnen zijn niet van toepassing op het verstrekken van een concessieovereenkomst of het verlenen van een vergunning om een economische activiteit uit te oefenen. Het Unierecht is hierop wél van toepassing voor zover sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang. Hiervan is sprake indien ondernemingen uit andere lidstaten geïnteresseerd kunnen zijn in de overeenkomst/vergunning (C-388/12). Voor het bestaan van dit belang is volgens het Hof van Justitie niet vereist, dat een marktdeelnemer daadwerkelijk belangstelling heeft geuit. Is sprake van duidelijk grensoverschrijdend belang, dan geldt de verplichting tot voorafgaande transparantie. N.B. Afdeling 1.2.2. van de Aanbestedingswet 2012 ziet wel op concessieovereenkomsten voor diensten, maar niet op het verstrekken van een exclusief recht door middel van een vergunning. Dit neemt niet weg dat het Unierecht (en daarmee in feite de in artikel 1.8 en artikel 1.9 van de Aanbestedingswet 2012 genoemde beginselen) hier dus wel op van toepassing is voor zover de vergunning van duidelijk grensoverschrijdend belang is.

 

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie.

Lezingen

 • 20 februari 2014: UvA, gastcollege EU Public Procurement Law (Anne)
 • 24 maart 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, Welke opdrachten moeten worden aanbesteed (Anne)
 • 14 april 2014: Universiteit Utrecht, Opleiding Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk, Social Return, duurzaamheid en innovatie in aanbestedingen (Anne)
 • 15 mei 2014: Academie voor Overheidsjuristen, Mogelijke knelpunten in een procedure (II) (Anne)
 • 16 juni 2014: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college staatssteun (Yvonne)

Publicaties

Zie de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

 

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 245 949 27
Rob Ludding : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 – 518 235 94

 

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven