Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

 

Mededinging

Concept-beleidsregel en position paper inzake mededinging en duurzaamheid

Het Ministerie van EZ heeft een concept-beleidsregel gepubliceerd met betrekking tot afspraken die de mededinging kunnen beperken en die als doel hebben om duurzame ontwikkeling te bevorderen. De voorgestelde beleidsregel heeft betrekking op de wijze waarop de ACM bij de toepassing van de vrijstelling van het kartelverbod van artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet het belang van de bescherming van milieu, ecologie, dierenwelzijn en volksgezondheid in haar afweging dient te betrekken. De beleidsregel houdt geen algemene vrijstelling van het kartelverbod in voor afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Ondernemingen dragen volgens de beleidsregel  ook in geval van duurzaamheidsafspraken de bewijslast dat de afspraken voldoen aan de vier cumulatieve voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 6, derde lid, van de Mededingingswet.

Kort gezegd moet de ACM bij de beoordeling van duurzaamheidsafspraken rekening houden met:

 • de voordelen van de duurzaamheidsafspraak voor toekomstige generaties gebruikers en de samenleving als geheel;
 • het gegeven dat een duurzaamheidsafspraak onmisbaar kan zijn omdat een individuele  onderneming wegens stijgende productiekosten en daarmee gepaard gaand verlies aan marktaandeel onvoldoende prikkel ondervindt om zelfstandig initiatieven te nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling;
 • de mogelijkheid dat ook sprake kan zijn van voldoende restconcurrentie als op andere kwaliteiten dan het duurzaamheidsaspect voldoende wordt geconcurreerd.

Naast de beleidsregel van EZ heeft de ACM haar position paper Mededinging & Duurzaamheid gepubliceerd. Daarin geeft de ACM aan hoe zij de verhouding ziet tussen samenwerking tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en het kartelverbod. Eerder al publiceerde de ACM een Kennisbank Duurzaamheid op haar website.

Het doel van het position paper is om handvatten te bieden voor de mededingingsrechtelijke  beoordeling van concrete zaken. De ACM stelt in het position paper onder meer dat een afspraak die betrekking heeft op een parameter die een ondergeschikte rol speelt in het concurrentieproces niet onder het kartelverbod valt, zelfs als de afspraak marktdekkend is. Ook marktdekkende afspraken die indirect van invloed zijn op een belangrijke concurrentieparameter kunnen volgens de ACM onder omstandigheden in overeenstemming met de mededingingsregels zijn. Dat kan het geval zijn wanneer door de afspraak een negatief extern effect wordt weggenomen, op een wijze die consumenten ten goede komt.

Naar verwachting zullen de beleidsregel en het position paper op korte termijn definitief worden vastgesteld.

Mogelijke steun aan Duitse farmaceutische ondernemingen in financiële problemen door vrijstelling van verplichte kortingen

De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek geopend om te verifiëren of een Duitse maatregel waarbij farmaceutische ondernemingen in financiële problemen kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om kortingen aan te bieden aan Duitse ziekenfondsen en private ziektekostenverzekeraars, in overeenstemming is met de staatssteunregels (steunmaatregel SA.34881, Besluit van de Europese Commissie van 24 juli 2013).
Duitsland heeft een verplichte korting van 16% opgelegd aan producenten van bepaalde medicijnen die worden geleverd aan ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars in de periode van 1 augustus 2010 tot 31 december 2013. Deze maatregel is gebaseerd op Verordening 89/105/EEG van de Raad die lidstaten toestaat om een prijskorting op te leggen voor medische producten. Deze Verordening biedt farmaceutische ondernemingen wel de mogelijkheid om ontheffing te vragen  voor het toepassen van de kortingen als er specifieke rechtvaardigingsgronden aanwezig zijn.
De Europese Commissie heeft het onderzoek geopend naar aanleiding van een klacht die is ingediend door een Duitse farmaceutische onderneming. De Europese Commissie is tot de voorlopige conclusie gekomen dat de maatregel een steunmaatregel vormt, aangezien de ontheffingen van de verplichte kortingen een impact hebben op de staatsmiddelen. Door de ontheffing worden namelijk de kosten van de ziekenfondsen verhoogd, die hun financiële middelen voornamelijk verkrijgen uit een centraal gezondheidsfonds dat gedeeltelijk gevuld wordt met belastinggelden. De Duitse maatregel is gericht op het verlenen van ontheffingen aan farmaceutische bedrijven die in financiële problemen verkeren. Staatssteun die verleend wordt aan ondernemingen in financiële problemen moet voldoen aan de criteria van de Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun van ondernemingen in moeilijkheden.  Deze criteria zijn erop gericht om te voorkomen dat noodlijdende ondernemingen kunstmatig overeind worden gehouden met publieke middelen ten koste van meer efficiënte concurrerende ondernemingen. De Europese Commissie is er nog niet van overtuigd dat de Duitse maatregel in overeenstemming is met de Richtsnoeren, aangezien aan de steun geen tijdslimiet is gekoppeld en deze niet wordt verleend op basis van een herstructureringsplan.

Mogelijke investeringssteun aan bouw papiermolen

De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek geopend naar de toekenning van regionale investeringssteun aan Propapier door de Duitse staat voor de bouw van een papiermolen in Eissenhüttenstadt (steunmaatregel SA.23827, besluit van de Europese Commissie van 8 augustus 2013). Aanvankelijk had de Europese Commissie in 2008 de steunmaatregel goedgekeurd, maar het Hof van Justitie heeft dit besluit vernietigd (zaak T-304/08). De Europese Commissie zal nader onderzoeken of de positieve effecten van de steunmaatregel voor de regionale ontwikkeling opwegen tegen de potentiële negatieve effecten die de steunmaatregel kan hebben op de mededinging op de markt en op het intracommunautaire handelsverkeer. Duitsland had in 2008 een investeringsbedrag van EUR 43,4 miljoen verstrekt aan Propapier voor een groot ontwikkelingsproject van een papiermolen in de deelstaat Brandenburg. De Europese Commissie had de steunmaatregel goedgekeurd, maar Smurfit Kappa, een concurrent van Propapier, was het hier niet mee eens en had beroep aangetekend tegen het besluit bij het Hof. Het Hof oordeelde dat de Commissie had nagelaten om de positieve en negatieve effecten van de maatregel tegen elkaar af te wegen. De Commissie had alleen vastgesteld dat drempels ten aanzien van het marktaandeel, de sectorale overcapaciteit en groei zoals opgenomen in de Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen niet overgeschreden werden. In het formele onderzoek zal de Commissie onderzoeken of er in 2008 sprake was van structurele overcapaciteit op de relevante papiermarkten, en zo ja, of de steunmaatregel deze overcapaciteit in stand heeft gehouden of heeft verergerd.

 

Aanbesteding

Grensbedragen opdrachten Rijk onder de Europese drempelwaarden

Op 26 augustus 2013 heeft het Rijk een circulaire gepubliceerd, met als doel de grensbedragen voor het gunnen van opdrachten onder de drempelwaarden voor Europese aanbestedingen rijksbreed te harmoniseren. Zomaar enkelvoudig onderhands gunnen > € 50.000 (levering/dienst) of € 150.000 (werk) is er niet meer bij. Schematisch weergegeven:

 

Aangepaste voorstellen voor 3 nieuwe EU-aanbestedingsrichtlijnen

In juli 2013 heeft het comité van Permanente Vertegenwoordigers, het voorportaal van de Europese Raad van ministers, overeenstemming bereikt over de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen (richtlijn voor overheden, richtlijn voor speciale sectoren en concessierichtlijn). De compromisvoorstellen zijn op  PIANOo te vinden. Als het 'wetgevingsproces' volgens planning verloopt moeten de nieuwe richtlijnen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2016 in Nederland zijn geïmplementeerd. Dit betekent een wijziging van de Aanbestedingswet 2012.

Een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van de Aanbestedingswet 2012 op een rij:

 • Verruimde mogelijkheden om gebruik te maken van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking;
 • Een nieuwe procedure: de innovatieprocedure;
 • Voor B-diensten > € 750.000 geldt: (i) verplichting voorafgaande bekendmaking, en (ii) beginselen gelijkheid en transparantie en (iii) bekendmaking gegunde opdracht. De lijst met B-diensten is iets uitgedund;
 • Kortere termijnen;
 • Omzeteis mag maximaal 2 keer de waarde van de opdracht zijn, in plaats van 3 keer;
 • Ondernemingen die bij de uitvoering van eerdere contracten significante of aanhoudende tekortkomingen hebben laten zien mogen worden uitgesloten van aanbesteding;
 • Bepalingen met betrekking tot belangenverstrengeling zijn opgenomen;
 • Nader is bepaald welke vormen van publiek-publieke samenwerking niet aanbestedingsplichtig zijn;
 • De reikwijdte van toelaatbare contractswijzigingen is nader gedefinieerd. Wijziging is toegestaan, mits waarde (i) ten hoogste 10 procent van de opdrachtwaarde en (ii) beneden toepasselijke drempelwaarde.

 

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie.

Lezingen

 • 23 september 2013: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college 'Aanbestedingsplicht overheidsopdrachten' (Anke)
 • 4 oktober 2013: Universiteit van Amsterdam, vakonderdeel Aanbestedings- en bouwrecht, college aanbestedingsrecht & staatssteun (Anke)
 • 2 december 2013: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college staatssteun (Yvonne)

Publicaties

 • Ars Aequi Wetseditie, Aanbestedingsrecht Basisteksten, 2013/2015 (Anke)
 • De Zaak: Belang bij opdracht maakt nog geen procesbelang, Tender Nieuwsbrief, 2013, 6 (Anke)

Zie de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

 

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 245 949 27

 

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven