Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

 

Mededinging

Vereniging voor Compliance in de Zorg gelanceerd

Op 9 juli 2013 is de Vereniging voor Compliance in de Zorg gelanceerd. Yvonne Maasdam is één van de initiatiefnemers van de vereniging en is bestuurslid. De vereniging heeft als doel het bevorderen van compliance in de zorg en het bieden van een platform voor compliance officers in de zorg. De vereniging richt zich onder meer op naleving van regels, normen en best practices inzake kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie/governance, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De Vereniging voor Compliance in de Zorg zal de dialoog over compliance en toezicht tussen toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevorderen. Daartoe nemen diverse organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars deel aan de Raad van Advies (zoals brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) en zal de vereniging regelmatig met toezichthouders overleggen over ontwikkelingen alsook deze toezichthouders betrekken bij diverse activiteiten.


Zie voor meer info: www.verenigingzorgcompliance.nl

 

Tapverslagen van het OM mogen niet als bewijs dienen in kartelzaken

De Rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 13 juni 2013 in de zaak X Infra BV e.a./ACM (ECLI:NL:RBROT:2013: CA3079) geoordeeld dat tapverslagen van het Openbaar Ministerie (OM) niet als bewijs mogen dienen in kartelzaken. Volgens de Rechtbank kwalificeren tapverslagen als strafvorderlijke gegevens in de zin van artikel 1 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Het OM heeft in 2008 op grond van artikel 39f Wjsg tapverslagen aan de ACM (voorheen de NMa) ter beschikking gesteld. Tapverslagen mogen alleen ter beschikking gesteld worden na een gemotiveerde belangenafweging van de officier van justitie. De ACM confronteerde medewerkers van de onderneming met de van het OM verkregen tapverslagen waarna zij verklaringen hebben afgelegd af die hebben geleid tot het opleggen van een boete van 3 miljoen euro aan X Infra BV en boetes van € 100.000 en € 250.000 aan de betrokken leidinggevenden.

De rechtbank oordeelde - na onderzoek van de wetsgeschiedenis van artikel 39f Wjsg - dat in casu geen sprake is van een kenbare, voor de rechter toetsbare afweging van de officier van justitie. De ratio van de Wjsg is (mede) gelegen in de bedreiging die gevoelige gegevens als strafvorderlijke gegevens kunnen inhouden voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en dat voorkomen moet worden dat deze gegevens al te gemakkelijk worden verstrekt. De officier van justitie heeft niet gemotiveerd welk zwaarwegend belang werd gediend met de verstrekking van de gegevens, noch waarom de verstrekking met het oog daarop noodzakelijk was. Ook uit het verzoek van de ACM – die als ontvanger van deze informatie een grondslag moet hebben om de gevraagde informatie te mogen ontvangen en gebruiken – bleek niet van een zwaarwegend belang. De rechtbank neemt ten slotte nog in aanmerking dat de ACM zelf niet de bevoegdheid heeft om via telefoontaps bewijsmateriaal te vergaren; dit was een welbewuste keus van de wetgever. De telefoontaps mochten dus niet worden gebruikt als bewijs, omdat anders geen recht zou worden gedaan aan artikel 8 EVRM, van welke eisen artikel 39f Wjsg nu juist naleving beoogt te waarborgen. De rechter vernietigt de drie boetebesluiten die volledig waren gestoeld op de tapverslagen.

 

 

Aanbesteding

Onze aanbestedingsadvocaten behoren tot de beste van Nederland

De invloedrijke en onafhankelijke organisatie Who’s Who Legal brengt jaarlijks ’s-werelds meest toonaangevende advocaten op elk rechtsgebied in elk land in kaart. Onze beide aanbestedingsadvocaten Anne Fischer en Anke Stellingwerff Beintema zijn aangemerkt als 'leading' aanbestedingsadvocaten in Nederland.

 

Strategische, manipulatieve of irreële inschrijving

Uitgangspunt is dat een strategische inschrijving (waarmee wordt bedoeld dat inschrijvers hun biedingen op zodanige wijze inrichten dat zij daarmee het maximale aantal punten scoren) is toegestaan. Dit is niet het geval als (i) uit de aanbestedingsstukken blijkt dat dit ontoelaatbaar is, of (ii) een strategische inschrijving een grens overschrijdt en verwordt tot een manipulatieve of irreële inschrijving. Deze grens van het toelaatbare is niet in zijn algemeenheid te bepalen, maar zal van geval tot geval moeten worden getrokken.

Als nergens in de aanbestedingsstukken staat, dat het inschrijven met één of meer nulprijzen verboden is, hoeft een inschrijver er in beginsel niet op bedacht te zijn dat dit niet mag. Afwijzing is in dat geval slechts toegestaan als (i) het inschrijven met deze nulprijzen erop gericht was de beoordelingssystematiek te verstoren (in plaats van dat deze nulprijzen zijn ingegeven door de inrichting van de bedrijfsprocessen van de inschrijver), of (ii) de nulprijzen zijn aan te merken als abnormaal lage prijzen (waardoor de inschrijving manipulatief/irreëel is). Het enkele feit dat de beoordelingssystematiek wordt verstoord wanneer met een nulprijs wordt ingeschreven, is niet voldoende om tot uitsluiting over te gaan. (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 april 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8213)

 

Inschrijver met ongeldige inschrijving heeft in beginsel geen belang bij kort geding, wel als alle inschrijvingen ongeldig zijn

Enkel degene die rechtmatig aan de aanbestedingsprocedure heeft deelgenomen, kan opkomen tegen het besluit tot gunning van de betrokken overheidsopdracht aan een andere inschrijver. Dit betekent, dat een onderzoek naar de geldigheid van de inschrijving van de klager vooraf dient te gaan aan het onderzoek naar de regelmatigheid van de procedure, ook als deze klagende inschrijver belang heeft bij heropening van de volledige aanbestedingsprocedure. De vaststelling dat de inschrijving van de klagende inschrijver ongeldig is, heeft terugwerkende kracht. Het praktische belang bij heropening van de aanbestedingsprocedure geeft deze inschrijver geen rechtspositie op grond waarvan zij in kort geding bevoegd is. Een dergelijk belang onderscheidt zich immers niet van dat van alle andere ondernemers in de sector die willen deelnemen aan een nieuwe aanbestedingsprocedure. Zijn er evenwel twee (of meer) inschrijvers die beiden (allen) de geldigheid van de inschrijving van de ander betwisten, dan hebben zij beiden (allen) een gerechtvaardigd belang. Zijn beide (alle) inschrijvingen ongeldig, dan bestaat er voor beiden (allen) een kans op deelname aan een heraanbesteding, indien de aanbesteder daartoe zou overgaan. Alleen in zoverre hebben beide (alle) inschrijvers met een ongeldige inschrijving dan ook voldoende belang. (HvJ EU, 4 juli 2013, C-100/112, Fastweb). Zie hierover reeds: Vzr. Rb. Den Haag van 17 september 2008, ECLI:NL:RBSGR: BG3427.

 

Projectontwikkeling

De Europese Commissie heeft in 2010 Nederland voor het Hof van Justitie gedaagd met als verwijt dat zij in strijd met de huidige aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG zou hebben gehandeld, doordat de gemeente Eindhoven in 2007 onderhands een overeenkomst heeft gesloten met een projectontwikkelaar. Op 11 juli 2013 wees het Hof van Justitie arrest (zaak Doornakkers, C-576/10). Het Hof van Justitie overweegt, dat de datum van aanvang van de aanbestedingsprocedure bepalend is voor de vraag welke aanbestedingsrichtlijn van toepassing is, en niet de datum van het sluiten van het contract. Toen de aanbestedingsprocedure aanving, was de oude aanbestedingsrichtlijn werken 93/37/EEG van toepassing. Aangezien het beroep van de Europese Commissie  gestoeld was op strijdigheid met de huidige aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG, en niet op strijdigheid met de oude aanbestedingsrichtlijn, heeft het Hof van Justitie het beroep van de Commissie verworpen. Kortom: de cumulatieve criteria uit het Müller-arrest (zaak C-451/08) gelden nog steeds:

  • Rechtstreeks economisch belang aanbestedende dienst;
  • Aanbestedende dienst moet het werk kunnen afdwingen (realisatieplicht);
  • Aanbestedende dienst stelt eisen die verder gaan dan het louter uitoefenen van haar publieke bevoegdheden.

 

 

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie.

Lezingen

  • 23 september 2013: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college ‘aanbestedingsplicht overheidsopdrachten’ (Anke)
  • 2 december 2013: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college staatssteun (Yvonne)

Publicaties

  • Column op DutchITChannel: Haal voordeel uit de nieuwe aanbestedingsregels (Anke)
  • Sociale Inclusie, Social Return en Sociaal Akkoord: social washing? Tijdschrift Aanbestedingsrecht, nr. 3, juni 2013 (Anne)
    Zie de tot heden verschenen artikelen integraal op deze website.

 

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 245 949 27

 

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven