Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

 

 

Mededinging

Autoriteit Consument en Markt per 1 april 2013 van start

De instellingswet Autoriteit Consument en Markt is door de Eerste Kamer aangenomen. De ACM is een samenvoeging van de NMa, de OPTA en de Consumentenautoriteit en gaat per 1 april 2013 van start. Er is nog een wet in voorbereiding waarin de vereenvoudiging en stroomlijning van procedures en bevoegdheden van de samengevoegde autoriteiten worden geregeld. Op 2 april 2013 zal de nieuwe website www.acm.nl worden gelanceerd.

NMa-boetes voor taxibedrijven en zes leidinggevende personen

De NMa heeft voor € 9 miljoen boetes opgelegd aan taxibedrijven voor het maken van verboden afspraken in het kader van aanbestedingsprocedures. De NMa heeft ook aan zes natuurlijke personen boetes opgelegd tot een bedrag van € 120.000 per persoon, wegens het feitelijk leiding geven aan de inbreuken. De taxibedrijven (Rotterdamse Mobiliteitscentrale, BIOS-groep en IJsselsteden) hebben volgens de NMa afspraken gemaakt over deelname aan aanbestedingen voor contracten voor het (groeps)vervoer van scholieren, gehandicapten, ouderen en zieken in de regio Rotterdam. De afspraken zagen op het eerbiedigen van elkaars 'thuismarkten', afspraken over het benaderen van klanten en het vooraf afstemmen van inschrijfgedrag.

De NMa maakt de laatste jaren veelvuldig gebruik van haar bevoegdheid om persoonlijke boetes uit te delen aan leidinggevenden aan kartelgedragingen, zoals ook in deze zaak.

Regels beroepsvereniging maken mogelijk inbreuk op kartelverbod

Het Hof van Justitie EU heeft geoordeeld dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn op door de Portugese orde van beëdigde boekhouders (OTOC) vastgestelde regels. De omstandigheid dat de beroepsvereniging wettelijk gehouden is om een stelsel van verplichte permanente educatie voor beëdigde boekhouders in te stellen, onttrekt de door deze beroepsvereniging vastgestelde regels niet aan het kartelverbod. Voor zover deze regels uitsluitend aan deze beroepsvereniging kunnen worden toegerekend handelt deze als ondernemersvereniging en niet als overheid.

Een in dat kader door OTOC vastgesteld reglement om de kwaliteit van de dienstverlening van de boekhouders te waarborgen, kan een op grond van artikel 101 VWEU verboden mededingingsbeperking inhouden. Het is aan de nationale rechter om te beslissen of het stelsel een mededingingsbeperking oplevert. Daarbij dient de rechter te beoordelen of het stelsel de mededinging op een aanzienlijk deel van de relevante markt uitschakelt in het voordeel van de beroepsvereniging en op het andere deel van deze markt discriminatoire voorwaarden oplegt ten nadele van de concurrenten van diezelfde beroepsvereniging.

HvJ EU, 28 februari 2013, OTOC/AdC (C-1/12)

 

Aanbesteding

Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit treden in werking op 1 april 2013. Ook de Gids Proportionaliteit en de Regeling klachtafhandeling bij aanbesteden moeten vanaf die datum worden toegepast.

Welke concrete acties moeten aanbestedende diensten ondernemen?

 • Het opstellen/aanpassen van het eigen inkoopbeleid
 • Het aanpassen van de standaarddocumenten (waaronder selectieleidraad, aanbestedingsleidraad, gunnings/afwijzingsbrieven, algemene voorwaarden)
 • Het instellen van een intern klachtenmeldpunt.

Wat verandert er concreet voor inschrijvers?

 • 'Alcateltermijn' wordt 20 dagen (i.p.v. 15 dagen)
 • Er mag geen omzeteis meer worden gesteld
 • Er mag maximaal één referentie per competentie worden gevraagd
 • Rekening moet worden gehouden met social return eisen die moeten worden gesteld
 • Gedragsverklaring aanbesteden in plaats van VOGrp verklaring (na 1 april 2014)
 • U kunt klachten indienen bij een intern klachtenmeldpunt van aanbestedende dienst en daarna, zo nodig, bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Zie nader Nieuwsbrief 1 - 15 november 2012 voor de belangrijkste wijzigingen.

Intrekken aanbesteding en opnieuw aanbesteden

Als uitgangspunt geldt, dat een aanbestedende dienst een lopende aanbestedingsprocedure te allen tijde eenzijdig mag afbreken en opnieuw aanbesteden, mits hiervoor gegronde redenen zijn. Denk aan:

 • Fouten in de aanbestedingsprocedure, die in de heraanbesteding worden hersteld
 • Gewijzigde omstandigheden, die leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht (zie voor het laatste: Vzr. Rb. Utrecht, 15 februari 2013, LJN: BZ1349).

Ongeoorloofde belangenverstrengeling

De schijn van ongeoorloofde belangenverstrengeling is niet voldoende om een inschrijver van aanbesteding uit te sluiten. Dit mag pas als de eerlijke mededinging in het concrete geval daadwerkelijk in het geding is gekomen. In de rechtspraak wordt niet snel aangenomen dat dit het geval is. (HvJ EU, 3 maart 2005, C-21/03 en C34/03, Fabricom; Vzr. Rb. Den Haag, 21 december 2012, LJN: BZ1455).

Informatievoorsprong zittende inschrijver

In veel aanbestedingsprocedures is het onvermijdelijk dat een zittende inschrijver wellicht enige informatievoorsprong heeft ten opzichte van zijn concurrenten. Dit is niet zonder meer onrechtmatig. Anders wordt het als een aanbestedende dienst de aanbesteding zodanig heeft ingericht, dat de kennisvoorsprong van een zittende inschrijver op voor de inrichting van de inschrijving wezenlijke punten, tot ongelijke kansen voor de andere inschrijvers kan leiden. Heraanbesteding ligt dan in de rede (Vzr. Rb. Oost-Brabant, 10 januari 2013, LJN: BY9052).

Abnormaal lage inschrijving

Een aanbestedende dienst die geconfronteerd wordt met een in zijn ogen (of in de ogen van een concurrent-inschrijver) abnormaal lage inschrijving hoeft deze niet ongeldig te verklaren, laat staan te onderzoeken. Dit is een discretionaire bevoegdheid van de aanbestedende dienst. (HvJ EU, 29 maart 2012, C-599/10, SAG ELV). Onder omstandigheden kan er echter wel een verplichting tot onderzoek bestaan:

 • Het aanbestedingsdocument vermeldt onder welke omstandigheden een aanbesteder zonder meer van haar bevoegdheid gebruik zal maken (bijvoorbeeld, zodra blijkt dat de winnende inschrijving meer dan 10% afwijkt van de bij de aanbesteding gemiddeld geboden prijzen);
 • Er is sprake van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld een voldoende concreet vermoeden van overheidssteun, waarbij door de aanbestedende dienst in acht te nemen publiekrechtelijke normen (zorgvuldigheidsbeginsel en verbod van willekeur) vereisen dat deze onderzoek doet. (Vzr. Rb. Amsterdam, 21 februari 2013, LJN: BZ1986).

Uitsluiten op grond van negatieve past performance mogelijk

Een fout bij de beroepsuitoefening omvat elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken marktdeelnemer. Een aanbestedende dienst kan een onderneming uitsluiten van deelname aan een aanbesteding op grond van het criterium ernstige fout bij de beroepsuitoefening (artikel 45 lid 2 onder d Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.87 lid 1 onder c Aanbestedingswet 2012) als hij aannemelijk kan maken dat de onderneming onrechtmatig heeft gehandeld. Dat kan zijn het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Een gebrekkige uitvoering van een overeenkomst of een deel ervan kan wijzen op een beperkte vakbekwaamheid, maar staat echter niet automatisch gelijk met een ernstige fout. Er moet sprake zijn geweest van (a) kwaad opzet of nalatigheid van een zekere ernst en (b) het gedrag van de betrokken onderneming moet in concreto en individueel zijn beoordeeld. Het mag dus niet gaan om een automatische uitsluiting (HvJ EU, 13 december 2012, C-465/11, Forposta SA/Poczta Polska SA).

 

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie.

Lezingen

 • 18 maart: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college 3 (Anke)
 • 04 april: Universiteit Utrecht, Cursus Sociaal Aanbesteden (Anne)
 • 05 april: Orde van Advocaten, Permanente Opleiding, Actualiteiten Aanbestedingsrecht (Anke/Anne)
 • 15 april: Universiteit Utrecht, Opleiding aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk, college 5 (Anne)
 • 03 juni: VU Law Academy, Leergang Aanbestedingsrecht voor juristen, college staatssteun (Yvonne)
 • 18 juni: Nederland ICT, juridische werkgroep, Aanbestedingswet 2012 (Anke/Anne)

Publicaties

 • Wet personenvervoer 2000, Tekst en Toelichting, Sdu (Anke) lees/download .pdf (presentexemplaar is aan te vragen per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Aanbesteden van brandverzekeringen, Tender Nieuwsbrief 2, 2013 (Anke) lees/download .pdf

 

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 – 532 431 68
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 245 949 27

 

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

 

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven