Go To Top

Direct naar nieuwsberichten over:

 

 

Mededinging

Derden (niet-advocaten) moeten meewerken aan kartelonderzoek Nederlandse Mededingingsautoriteit

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) kan een onderzoek starten en een inval doen bij een onderneming als zij aanwijzingen heeft dat de onderneming het kartelverbod heeft overtreden. De onderneming moet in beginsel meewerken aan het onderzoek van de NMa. Derden die niet betrokken zijn bij de overtreding maar mogelijk wel belastend materiaal bezitten moeten volgens de rechter ook meewerken aan het onderzoek en op verzoek van de NMa het belastend materiaal overhandigen. Het willekeurig opvragen van gegevens bij derden zodat de NMa kan bepalen welke onderzoeksbevoegdheden zij zal inzetten, is echter niet toegestaan.  Dat blijkt uit het vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 5 oktober 2012.

In deze zaak had de NMa bij een inval bij een onderneming die van kartelafspraken werd verdacht, een auditrapport aangetroffen. Het auditrapport was opgesteld door een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in digitaal forensisch onderzoek. Ondernemingen laten vaak vrijwillig een audit uitvoeren om vast te stellen of zij risico lopen op overtreding van de mededingingsregels. Met  de resultaten van de audit kan de onderneming maatregelen treffen om te voorkomen dat overtredingen worden begaan. Als de audit is uitgevoerd door een advocaat dan mag de NMa in het kader van haar onderzoek geen kennis nemen van het rapport omdat correspondentie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk is (legal privilege).

Het rapport dat de NMa had gevonden bevatte aanwijzingen voor kartelafspraken. Op het rapport rustte geen legal privilege omdat de audit (door de NMa aangeduid als “mededingingsrechtelijk onderzoek”) niet was uitgevoerd door een advocaat. De NMa deed vervolgens ook bij het onderzoeksbureau een inval en vorderde de gegevens die ten grondslag hadden gelegen aan het rapport. De NMa vorderde daarnaast op grond van artikel 5:16 en 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb), onder bedreiging van een boete van € 450.000 of 1% van de omzet, een overzicht van alle audits die het onderzoeksbureau had uitgevoerd bij ondernemingen in de sector waarnaar de NMa onderzoek deed. Ook moest het onderzoeksbureau gegevens beschikbaar houden die waren verzameld van nog niet in het kartelonderzoek betrokken ondernemingen. Het ging onder meer over de administratie rond de opdracht, zoektermenlijsten, rapportages aan de ondernemingen en digitale gegevens van de ondernemingen.

Het onderzoeksbureau was het hier niet mee eens en eiste in kort geding intrekking van de vorderingen van de NMa. De voorzieningenrechter is van oordeel dat derden op grond van artikel 5:20 Awb in beginsel medewerking moeten verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa. Deze medewerking wordt echter beperkt door het proportionaliteits- en evenredigheidsbeginsel. Volgens de rechter biedt artikel 5:20 de NMa niet de mogelijkheid om bij derden willekeurig gegevens op te vragen op basis waarvan vervolgens beoordeeld kan worden of er toezichthoudende bevoegdheden worden ingezet. Het opvragen van een lijst met ondernemingen waarbij eiseres een audit had uitgevoerd, oordeelt de voorzieningenrechter dan ook in strijd met proportionaliteitsbeginsel. Het opvragen van gegevens van de onderneming  die voorwerp is van het kartelonderzoek van de NMa blijft volgens de rechter binnen de grenzen van het proportionaliteitsbeginsel. Een vordering om voor een periode van 3 maanden gegevens beschikbaar te houden van ondernemingen die (nog) niet betrokken zijn in het kartelonderzoek is volgens de rechter ook toelaatbaar.

Het vonnis bevestigt dat het risicovol is voor ondernemingen om een mededingingsrechtelijke audit te laten uitvoeren door niet-advocaten, omdat de NMa het auditrapport in het kader van haar onderzoek kan gebruiken en mogelijk het belastend materiaal kan opvragen.

 

Aanbesteding

Aanbestedingswet 2012

Op 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2012, 542). Deze treedt op 1 januari 2013 of 1 juli 2013 in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

Belangrijkste onderwerpen

Nu

Straks

Objectiviteitsbeginsel
Geen nadere invulling
Op objectieve gronden kiezen:
- Type procedure
- Welke ondernemer toelaten
- Zowel onder als boven drempel

Transparantiebeginsel
Geen nadere invulling voor:
- Nationaal en
- (Meervoudig) onderhands


Transparantiebeginsel, ook bij
- Nationaal en
- Meervoudig onderhands
- Zowel onder als boven drempel

Proportionaliteitsbeginsel
Geen nadere invulling
- Proportionaliteitsbeginsel
- Gids Proportionaliteit
- Comply or explain
- Zowel onder als boven drempel

Maatschappelijke waarde
Niet verplicht
- Inspanningsverplichting
- 5% social return
- In aanbestedingsbeleid
- Zowel onder als boven drempel

MKB
Geen specifieke regeling
- Richtpercentage min. 30%
- In aanbestedingsbeleid
- Comply or explain
- Niet in wet, maar motie

ClusterenGeen verbod- Onnodig clusteren verboden
- Comply or explain
- Zowel onder als boven drempel

Opdracht splitsen in percelenNiet verplicht- Verplicht
- Comply or explain
- Zowel onder als boven drempel

Administratieve lasten


Niet verplicht beperken - Verplicht beperken
- Zowel onder als boven drempel

Eigen verklaringNiet verplicht- Verplicht
- Referenties en bewijsstukken waarop EV niet ziet mogen wel
- Alle aanbestedingen

Gedragsverklaring aanbesteden
VOGrp
- Inhoud VOGrp +
- Mededingingsrechtelijke overtredingen
- Geldig: 2 jaar
- Aanbestedingen met uitsluitingsgronden

Non-faillissementsverklaring


Verklaring griffie rechtbank


- Uittreksel KvK
- Europese aanbestedingen

Uitsluitingsgrond aanwezig

Uitsluiten

- Niet verplicht tot uitsluiten
- Dwingende redenen algemeen belang
- Voldoende maatregelen genomen
- Uitsluiting is disproportioneel
- Europese aanbestedingen

OmzeteisProportionaliteitsbeginsel- Verbod omzeteis
- Comply or explain
- Max. 300% van opdrachtsom

GunningscriteriaLaagste prijs of EMVI- EMVI
- Comply or explain
- Europese aanbestedingen

TenderNed


Niet verplicht


- Verplicht
- Alle aanbestedingen

Gezondheidszorg
Maatschappelijke dienstverlening

Vrije keuze in procedure


- IIB procedure toepassen
- Tenzij AD anders beslist

ARW 2013
Niet verplicht (m.u.v. bouwministeries)
- Verplicht onder drempel
- Werken
- Werkgerelateerde diensten
- Comply or explain

Richtsnoeren Leveringen en DienstenNiet aanwezig- Vrijwillige toepassing
- Zowel onder als boven drempel
- Na evaluatie evt. verplicht voor onder drempel

Alcateltermijn


15 dagen


- 20 dagen
- Europese aanbestedingen

Aanbestedingsstukken kosteloos verstrekken


Niet verplicht


- Verplicht
- Alle aanbestedingen

Proces-verbaalVerplicht- Verplicht
- Format Aanbestedingsrapport PIANOo
- Europese aanbestedingen

Aanbestedingsautoriteit

Niet aanwezig

Niet aanwezig, komt wel 'Commissie van Aanbestedingsexperts'

     

 

Kennis delen

Inhouse cursus Mededinging, Aanbesteding en Staatssteun op maat

Maasdam Broers Fischer advocaten verzorgt op maat gesneden en praktijkgerichte inhouse (compliance)trainingen en workshops. Maasdam Broers Fischer advocaten voert tevens audits uit ter waarborging van de mededingingsregels binnen uw organisatie.

 

Meer informatie

Anke Stellingwerff Beintema: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 06 - 532 406 76
Anne Fischer-Braams: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 – 532 431 68 
Pascal Broers: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 182 456 98
Yvonne Maasdam: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 - 245 949 27

 

Colofon

Uitgave: één keer per twee maanden
Kosten: geen
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. naam, functie en contactgegevens
Volg ons voor actuele informatie ook op Twitter: https://twitter.com/mbfadvocaten

Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Maasdam Broers Fischer advocaten en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam 'Maasdam Broers Fischer advocaten', geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

Naar overzicht digitale nieuwsbrieven