Go To Top

Inschrijven op Europese aanbestedingen vereist een grote zorgvuldigheid. Een op het oog kleine fout kan ertoe leiden dat de rechtbank de inschrijving ongeldig verklaart.
Er zijn echter mogelijkheden om, in uitzonderlijke gevallen, een gebrekkige inschrijving te verbeteren of aan te vullen. De uitspraak die het Hof van Justitie dit voorjaar deed in de Slowaakse SAG ELV-zaak biedt een goed toetsingskader bij het beoordelen in hoeverre een fout in de inschrijving hersteld mag worden.

Anke Stellingwerff Beintema, partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten, licht in de Tender Nieuwsbrief van oktober 2012 het arrest toe, en pleit ervoor dat ook nationale rechters dit toetsingskader als uitgangpunt nemen.

Lees/download het artikel (.pdf)