Go To Top
Per 1 april 2017 heeft Rob Ludding er in goed overleg voor gekozen afscheid te nemen van de maatschap Maasdam Broers Fischer advocaten.
Wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU gepubliceerd.

Op 29 oktober jl. is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel ingediend tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel dient ertoe de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU in de Nederlandse aanbestedingswetgeving te implementeren. Wetsvoorstel, memorie van toelichting en advies van de Raad van State kunt u vinden op de website van de Tweede Kamer.

In verband met redactionele correcties is er een herzien wetsvoorstel gepubliceerd.

Anne Fischer en Anke Stellingwerff Beintema behoren ook dit jaar tot de 'leading' aanbestedingsadvocaten. Dit zegt de invloedrijke en onafhankelijke organisatie Who’s Who Legal, die ’s werelds meest toonaangevende advocaten op elk rechtsgebied in elk land in kaart brengt.

De Vereniging voor Compliance in de Zorg – waarvan Yvonne Maasdam een van de oprichters en bestuursleden is – is recentelijk opgericht en actief geworden. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van compliance in de zorg. Daartoe richt zij zich onder meer op naleving van regels, normen en best practices inzake kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie / governance, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De Vereniging voor Compliance in de Zorg brengt ontwikkelingen in beeld en biedt een platform voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders, belangenorganisaties en adviseurs om kennis en ervaringen op het gebied van compliance uit te wisselen.   
 
De Vereniging voor Compliance in de Zorg organiseert voor haar leden onder andere (avond)lezingen, congressen en andere informatieve bijeenkomsten. Het openingscongres zal plaatsvinden op donderdag 12 september 2013 in Amsterdam. De hoofdlezing zal worden verzorgd door dr. Sylvie Bleker-van Eyk (Chief Compliance & Risk Officer bij Ballast Nedam N.V. en Program Director Post Graduate Compliance & Integrity Management bij de VU Universiteit). Haar lezing zal gaan over het managen van hoofdrisico’s, waaronder veiligheid, waar zorginstellingen mee te maken hebben door middel van het compliance-instrument.
 
De Vereniging voor Compliance in de Zorg zal de dialoog over compliance en toezicht tussen toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevorderen. Daartoe nemen diverse organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars deel aan de Raad van Advies (zoals brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) en zal de vereniging regelmatig met toezichthouders overleggen over ontwikkelingen alsook deze toezichthouders betrekken bij diverse activiteiten. 

Meer informatie over de activiteiten van de vereniging is te vinden op www.verenigingzorgcompliance.nl.

Per 1 april 2013 kunnen ondernemingen een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Klachten kunnen gaan over een onrechtmatige onderhandse gunning of over een ondeugdelijke aanbesteding. De Commissie neemt de klacht pas in behandeling als de onderneming eerst heeft geklaagd bij de betreffende aanbestedende dienst.

Tot 23 mei 2013 heeft de Commissie nog maar twee klachten ontvangen. Beide klachten zijn niet in behandeling genomen. Eén klacht zag op een aanbestedingsprocedure van voor 1 april 2013. De andere klacht was onvoldoende gemotiveerd.

Wat betekent dit voor aanbestedende diensten?

Aanbestedende diensten zijn verplicht om:

 • een intern onafhankelijk klachtenmeldpunt in te stellen. Dit meldpunt moet worden bemenst door personen die verstand hebben van inkoop en aanbesteden en niet betrokken zijn bij de concrete aanbesteding waar de klacht op ziet;
 • in hun aanbestedingsbeleid een beschrijving op te nemen van de klachtenprocedure;
 • bij iedere aanbesteding te melden waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

Wat kan Maasdam Broers Fischer advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen:

 • als onafhankelijke back-office van uw klachtenloket de ontvangen klachten snel en deskundig afhandelen;
 • uw eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid opstellen of aanpassen;
 • uw standaarddocumenten (waaronder een selectieleidraad, aanbestedingsleidraad, gunnings-/afwijzingsbrieven, algemene voorwaarden) 'Aanbestedingswet 2012-proof' maken.


Wat betekent dit voor inschrijvers?

Inschrijvers die een succesvolle klacht willen indienen, moeten het volgende stappenplan volgen:

 • Vragen stellen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen;
 • Bij negatieve beantwoording: klacht instellen bij de aanbestedende dienst;
 • Bij negatieve of niet tijdige beantwoording: klacht instellen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wat kan Maasdam Broers Fischer advocaten voor u betekenen?

Wij kunnen:

 • een scan uitvoeren op de aanbestedingsdocumenten op aanbestedingsrechtelijke onrechtmatigheden, onregelmatigheden en onduidelijkheden;
 • u helpen bij het zorgvuldig formuleren van de benodigde vragen;
 • u helpen bij het opstellen van een klacht bij de aanbestedende dienst;
 • u helpen bij het voldoende gemotiveerd opstellen van een klacht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Inschrijven op Europese aanbestedingen vereist een grote zorgvuldigheid. Een op het oog kleine fout kan ertoe leiden dat de rechtbank de inschrijving ongeldig verklaart.
Er zijn echter mogelijkheden om, in uitzonderlijke gevallen, een gebrekkige inschrijving te verbeteren of aan te vullen. De uitspraak die het Hof van Justitie dit voorjaar deed in de Slowaakse SAG ELV-zaak biedt een goed toetsingskader bij het beoordelen in hoeverre een fout in de inschrijving hersteld mag worden.

Anke Stellingwerff Beintema, partner bij Maasdam Broers Fischer advocaten, licht in de Tender Nieuwsbrief van oktober 2012 het arrest toe, en pleit ervoor dat ook nationale rechters dit toetsingskader als uitgangpunt nemen.

Lees/download het artikel (.pdf)

Dit artikel is gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 14 mei 2012
Yvonne Maasdam licht dit toe in een interview op BNR Nieuwsradio (uitzending 15 mei 2012, 20:10:20 uur) 

Het is hoog tijd dat de overheid meer ruimte biedt om samenwerkingsafspraken te maken in de zorgsector. De wetgever biedt, juist mede met het oog op de introductie van marktwerking in de zorg, instrumenten in de mededingingswet die dat mogelijk maken. Zo kunnen bepaalde categorieën van afspraken expliciet worden vrijgesteld van mededingingsregels.

Vaststelling van een groepsvrijstelling voor bepaalde afspraken biedt zorgaanbieders rechtszekerheid. Daarnaast kan de overheid met een wettelijke bevoegdheid duidelijk maken dat bepaalde publieke belangen een beperking van de mededinging rechtvaardigen. Die instrumenten liggen echter al jarenlang ongebruikt in de kast.

Voor de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is in samenwerking met de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) een belangrijke taak weggelegd om maatschappelijk gewenste afspraken tot stand te brengen. Een vrijstelling en meer duidelijkheid over de weging van publieke belangen ten opzichte van de mededingingsregels kan de NMa ook helpen scherpere keuzes te maken bij haar handhavingsbeleid.

Boetes vernietigd

Recentelijk heeft de Rotterdamse rechtbank in twee gevallen de boetes aan thuiszorginstellingen wegens vermeende overtreding van de mededingingswet vernietigd. De NMa deed volgens de rechter onvoldoende onderzoek naar de marktomstandigheden waaronder de afspraken zijn gemaakt. Terecht vindt de rechtbank dat zonder zo’n onderzoek geen overtreding van het kartelverbod kan worden vastgesteld. De uitspraak bevestigt dat er een nuancering moet komen bij de toepassing van de mededingingsregels in de zorg.

Henk Don, bestuurder van de NMa, constateerde onlangs in een interview dat er bij veel zorgverleners verlamming is ontstaan vanwege de mededingingsregels en de rol van de NMa. maar volgens Don is dit niet nodig. Zorgaanbieders hebben wel degelijk mogelijkheden om samen te werken, zolang zij kunnen aantonen dat het belang van de patiënt vooropstaat. Zorgaanbieders zouden volgens Don gewoon hun huiswerk moeten doen en een goede analyse maken. Dat is gemakkelijk gezegd, maar het is bepaald geen eenvoudige klus om aan te tonen dat afspraken in het belang van de patiënt een beperking van de concurrentie rechtvaardigen.

NMa moeite met huiswerk

Uit de uitspraak van de rechtbank blijkt dat de NMa zelf toch ook wel moeite heeft met het maken van haar huiswerk. En dat is niet de eerste keer. De enige andere boete die getoetst is door de rechter — opgelegd aan brancheorganisaties van psychologen en psychotherapeuten — is na een langdurige juridische strijd ook vernietigd. De rechter kwam ook in die zaak tot het oordeel dat de NMa onvoldoende had gekeken naar de specifieke marktomstandigheden.

Zoals het voor de NMa uiterst lastig is om te bewijzen dat een afspraak in de zorgsector in strijd is met de mededingingsregels, zo is het voor zorgaanbieders heel moeilijk om aan te tonen dat de mededingingsregels moeten wijken voor een samenwerkingsafspraak die in het belang is van de patiënt. Daar komt bij dat het ministerie van VWS er juist constant op hamert dat samenwerking tussen zorgaanbieders hard nodig is om de publieke belangen in de zorg te waarborgen. Daarbij bekreunt de overheid zich dan niet over de vraag of de betrokken zorgaanbieders daarmee wellicht de mededingingsregels overtreden.

Kortom er is alle reden om eindelijk gebruik te maken van de instrumenten die de mededingingswet biedt. Dat verschaft alle partijen, zorgaanbieders én NMa, meer helderheid over de ruimte op het speelveld, waardoor maatschappelijk gewenste afspraken tussen zorgaanbieders tot stand komen.

Pascal Broers en Yvonne Maasdam zijn advocaat en partner bij Maasdam Mededingingsadvocaten in Rijswijk.