Go To Top

Per 1 januari gelden de volgende Europese drempelwaarden. Deze gelden tot 1 januari 2022.


Drempels 


Centrale overheid/
Decentrale overheid  

Speciale-sector bedrijven
 

 
Werken € 5.350.000 € 5.350.000
Leveringen  € 139.000 /
€ 214.000
€ 428.000
Diensten  € 139.000 /
€ 214.000
€ 428.000
Sociale en andere specifieke diensten € 750.000 € 1.000.000
Concessieovereenkomsten  € 5.350.000 € 5.350.000
Prijsvragen € 144.000 /
€ 221.000


Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken € 5.350.000  
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken  € 214.000  


Bepalend voor de vraag welke drempelwaarden van toepassing zijn is het moment waarop de aanbesteding in de markt wordt gezet, zie artikel 2.15 Aanbestedingswet 2012:

  • Bij aanbestedingen die aanvangen met een aankondiging: de datum van verzending van de aankondiging.
  • Bij meervoudige of enkelvoudige aanbestedingen: de datum waarop de ondernemer(s) wordt/worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen.
Het moment van gunning c.q. contractsluiting is dus niet van belang.

De beginselen van gelijke behandeling en transparantie, zowel vooraf als achteraf ter motivering van gemaakte keuzes, vormen de kern van het aanbestedingsrecht. Daarnaast geldt het beginsel van proportionaliteit. Deze beginselen zijn niet alleen van belang bij verplichte (Europese) aanbestedingen, maar ook bij vrijwillige verwervings- en uitgiftetrajecten.

Maasdam Broers Fischer Advocaten adviseren en procederen over verplichte (Europese) aanbestedingen van overheidsopdrachten in diverse sectoren als vervoer, afval, ICT en zorg. Daarnaast adviseren en procederen wij over vrijwillige verwervings- en uitgiftetrajecten.

Voorbeelden van dergelijke trajecten zijn:

  • de uitgifte van gronden in een havengebied ten behoeve van de vestiging van een containerterminal
  • de verlening van concessies voor diensten en private verwervingsprocedures

Ook op het vlak van (grote) civiele en ICT-infrastructuurprojecten, gebiedsontwikkeling en inbesteding hebben wij expertise in huis.